logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

RODO wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, PPK, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a RODO

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych: Inspektorów ochrony danych, Administratorów Systemów Informatycznych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracowników działów kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych porad jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w podmiocie, tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, ale też nie tworzyć nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie organizacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia ochrony danych osobowych w kontekście Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią odrębny proces przetwarzania danych. Uczestnicy otrzymają także

 1. opis czynności przetwarzania danych dla PPK
 2. wzór tzw. klauzuli Informacyjnej PPK

PO-SZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w kursie.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI!

Każdy uczestnik otrzymuje:

Program szkolenia:

 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA RODO W ZAKRESIE NOWELIZACJI:
  1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy i ZFŚSU
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  5. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 2. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE A RODO
  1. obowiązki informacyjne
  2. RCP dla PPK
 3. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE W URZĘDZIE, SZKOLE CZY ZAKŁADZIE PRAC. ZBIERANIE DANYCH OD OSOBY ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ – ART. 13 I 14 RODO
  1. obowiązki informacyjne – zakres wymagany danych, realizacja w oparciu o nowe wytyczne i rekomendacje UODO
  2. zbieranie danych od osoby art. 13 RODO
  3. zbieranie danych z innych źródeł art. 14 RODO
  4. omówienia klauzul informacyjnych
  5. wyłączenia
 4. JAK PRZEPROWADZIĆ AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH-WARSZTATY
  1. zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO
  2. rodzaje audytów w kontekście RODO
  3. IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania
  4. zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.)
  5. kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego
  6. dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu
  7. cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO
  8. planowanie audytu
  9. częstotliwość prowadzenia audytów
  10. przygotowanie do przeprowadzenia audytu
  11. typy pytań audytowych. Lista przykładowych pytań kontrolnych
  12. co roczne audyty wynikające z ustawy o ZFŚSWARSZTAT: analiza planu audytu oraz sprawozdania
 5. STATUS IOD ORAZ WSPÓŁPRACA Z ADO
 6. MONITORING WEDŁUG RODO
  1. podstawy i zasady stosowania monitoringu
  2. czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
  3. obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
  4. dokumentacja ( regulamin monitoringu)
  5. obowiązek informacyjny
  6. dokumenty
  7. okres przechowywania
  8. dostosowanie przepisów wewnętrznychWARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, klauzule)
 7. KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNE- WYMAGANIA, PROCEDURY
 8. NOTYFIKACJA NARUSZEŃ ORAZ DOKONYWANE ZGŁOSZEŃ DO UODO. PROCEDURA OCENY NARUSZEŃ WG. ENISA
  1. sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych
  2. klasyfikacja naruszeń podlegających zgłoszeniu do UODO według ENISA
  3. procedury
  4. zgłaszanie naruszenia do UODO i osoby, której dotyczą.
 9. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
 10. RODO A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 11. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, ICH UJAWNIANIE ORAZ PUBLIKACJA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 12. REKAPITULACJA
 13. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Osoba prowadząca kurs:

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

RODO wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, PPK, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń