logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

RODO w edukacji. Kompleksowe 2-dniowe warsztaty

Adresaci szkolenie

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych, dyrektorzy palcówek oświatowych, szkół, przedszkoli, poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracownicy administracyjni, osoby pełniący dotychczas funkcję ABI przyszli IOD, nauczyciele, wychowawcy

Cel szkolenia

Warsztaty przygotowują do wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO na Inspektorów Ochrony Danych, Administratorów Systemów Informatycznych oraz Dyrekcję placówek oświatowych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. Są to kompleksowe, przekrojowe, intensywne, pełne praktycznych porad warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o RODO, podanej przez eksperta – praktyka, w przystępny sposób.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące przetwarzania danych podczas zdalnej pracy np. bezpieczne korzystanie z narzędzi do zdalnej nauki; zasadność wynoszenia danych, procedury do wdrożenia aby praca zdalna była zgodna z RODO?

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów dedykowane dla placówek oświatowych.

PO-SZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w kursie

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:

Program szkolenia:

 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
 2. PRACA ZDALNA NAUCZYCIELI

  Szkoła jako administrator musi zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych (art. 32 RODO). Korzystanie z materiałów zawierających dane uczniów poza szkołą powoduje duże ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych (np. pozostawienie w transporcie komunikacji miejskiej), zniszczenia, zmiany treści, uszkodzenia czy też udostępnienia osobom nieupoważnionym (np. domownikom). Nie ma przepisu zakazującego tego typu praktykę. System ochrony danych osobowych w szkole powinien uwzględnić również takie sytuacje – Dyrektor musi podjąć decyzję, czy nauczyciel należycie zabezpieczy dane osobowe uczniów poza szkołą.

  1. czy praca zdalna zmienia zasady związane z rodo?
  2. bezpieczeństwo przetwarzania danych w domu
  3. ustalanie zasad pracy zdalnej nauczycieli
  4. dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online
  5. jak przeprowadzić analizę zagrożeń w związku z pracą zdalną?
  6. zasady korzystania z poczty elektronicznej
  7. platformy wykorzystywane do pracy zdalnej
  8. praca zdalna a dokumenty papierowe
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, JAK PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
  1. zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
  2. ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych funkcjonujących w organizacji
  3. kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
  4. przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli, osób trzecich,
  5. przetwarzanie szczególnych kategorii danych
 4. WIZERUNEK, KONKURSY, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
 5. JAKĄ DOKUMENTACJĘ ORAZ PROCEDURY NALEŻY WDROŻYĆ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ?

  Placówki oświatowe muszą prowadzić dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Ważne, żeby dokumentacja zawierała wszystkie najważniejsze elementy wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, np.:

  odpowiednie polityki ochrony danych, w tym polityka postępowania w razie naruszenia ochrony danych (nowym obowiązkiem wynikającym z art. 33 RODO jest konieczność zgłaszania naruszeń ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przykład naruszenia w szkole: przypadkowe wysłanie danych dziecka do innego rodzica);

  1. polityka ochrony danych
  2. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
  3. regulaminy SIO
  4. polityki e-dzinnika (RODO)e)WARSZTAT: stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny
 6. MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH
  1. podstawy i zasady stosowania monitoringu
  2. czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
  3. obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
  4. dokumentacja ( regulamin monitoringu)
  5. obowiązek informacyjny
  6. dokumenty
  7. okres przechowywania
  8. dostosowanie przepisów wewnętrznych
  9. wymóg konsultacji z organem prowadzącym oraz radą rodziców, radą pedagogiczną samorządem uczniowskim ( art.108 Prawa Oświatowego)j)WARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, konsultacje, wniosek do organu prowadzącego)
 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

  Przepisy o ochronie danych osobowych (art. 13 i 14 RODO) wymagają spełnienia wobec osób tzw. obowiązku informacyjnego (informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, np. w jakim celu, jak długo będą przetwarzane oraz o prawach, jakie przysługują osobom, których dane dotyczą).

  1. rekrutacja
  2. dziecko rodzic
  3. covid
  4. monitoring
  5. awans zawodowy nauczycieli
  6. konkursy, uroczystości szkolne
 8. PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI
 9. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE
 10. ODBIÓR DZIECI ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM
 11. ODCZYTYWANIE OBECNOŚCI PO NAZWISKU
 12. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ W SZKOLE
 13. PRZETWARZANIE DANYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA NP. CUW
 14. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
 15. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI, A ICH UJAWNIANIE W TRYBIE USTAWY DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 16. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
  1. informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
  2. nadzór nad przestrzegania przepisów prawa
  3. szkolenia
  4. audyty
  5. współpraca z organem nadzorczym
  6. pełnie funkcji punktu kontaktowego
  7. konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
 17. JAK PRZEPROWADZIĆ AUDYTY W SZKOLE?
  1. zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO
  2. rodzaje audytów w kontekście RODO
  3. IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania
  4. zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.)
  5. kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego
  6. dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu
  7. cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO
  8. planowanie audytu
  9. częstotliwość prowadzenia audytów
  10. przygotowanie do przeprowadzenia audytu
  11. typy pytań audytowych. Lista przykładowych pytań kontrolnych.
 18. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  1. ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w aspekcie trzech modułów bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego i teleinformatycznego
  2. zabezpieczenia organizacyjne
   • polityka czystego biurka
   • polityka kluczy
   • polityka czystego ekranu
   • udzielanie informacji w formie telefonicznej
   • inne
  3. zabezpieczenia techniczne
  4. ocena skutków dla ochrony danych
  5. zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.
  6. regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  7. certyfikacja i kodeksy postępowania
 19. OCENA I ANALIZA RYZYKA
  1. inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji
  2. identyfikacja obszarów przetwarzania
  3. konstruowanie rejestru czynności
  4. identyfikacja zagrożeń
  5. wskazywanie następstw
  6. szacowanie ryzyka
  7. macierz ryzyka
  8. ocena ryzyka
  9. plan postępowania z ryzykiem
 20. NOTYFIKACJA NARUSZEŃ ORAZ DOKONYWANE ZGŁOSZEŃ DO UODO. PROCEDURA OCENY NARUSZEŃ WG. ENISA
 21. SZKOLENIA NAUCZYCIELI
  1. szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  2. budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
  3. materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające wiedzę- wzory
 22. DANE NAUCZYCIELI A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 23. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE A RODO
  1. obowiązki informacyjne
  2. RCP dla PPK
 24. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

RODO w edukacji. Kompleksowe 2-dniowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.04.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 750 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń