logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA: dla pracowników urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, RDOS, Wód Polskich i innych

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Jest omówienie znowelizowanych przepisów KPA z punktu widzenia postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Szkolenie jest skierowane:

Pracowników urzędów miast/gmin (wydziałów środowiska, inwestycji), pracowników starostw powiatowych/miast na prawach powiatu (wydziałów środowiska, inwestycji), pracowników urzędów marszałkowskich (wydziałów środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE), pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, pracowników Wód Polskich –, a także innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

Program nauczania:

 1. Zasady ogólne KPA po zmianach i ich praktyczne zastosowania w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska- omówienie art. 6-16 KPA (m.in. in dubio pro libertate, zasada proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Zasada pewności prawa (zasada uprawnionych oczekiwań), zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych, znowelizowana zasada dwuinstancyjności. Prawidłowe stosowanie zasady czynnego udziału stron, zasady przekonywania itd. Problemy praktyki, orzecznictwo
 2. Właściwość organów. Spory kompetencyjne. Przekazywanie podania zgodnie z właściwością. Problemy praktyki, orzecznictwo.
 3. Strony postępowania administracyjnego i podmioty działające na prawach strony- w tym udział organizacji ekologicznych (kiedy art. 31 KPA, kiedy art. 44 uuiś):
  1. problemy praktyki: strona nieznana z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postepowanie spadkowe, brak zgody wszystkich współwłaścicieli
  2. Kto jest stroną postępowania w przypadku poszczególnych spraw z zakresu ochrony środowiska (m.in. zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, administracyjne kary pieniężne za nielegalne usunięcie/zniszczenie drzewa; w sprawie decyzji środowiskowej, w sprawie naruszenia stosunków wodnych z art. 234 Pr.wod. i in. decyzji z prawa wodnego (w tym pozwoleń wodnoprawnych, decyzji nakazowych z art. 191 i 206 Pr.wod.) w sprawie nakazu usunięcia odpadów w trybie art.26 ust. o odpadach i in. decyzji z tej ustawy, w sprawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt (odbiór zwierzęcia z powodu znęcania) i in. decyzji z tej ustawy oraz ustawy Prawo łowieckie, w sprawie pozwoleń emisyjnych z POŚ (w tym pozwoleń zintegrowanych)
  3. Pełnomocnicy, przedstawiciele, zasady reprezentacji
 4. Terminy w postępowaniu administracyjnym- z naciskiem na nową instytucję „ponaglenia”- jak przedłużać termin prowadzenia postępowania, czynności organu po wpływie ponaglenia. Zasady dot. przywracania terminu
 5. Czynności materialno – techniczne: wezwania, doręczenia, protokoły, adnotacje urzędowe, metryka sprawy administracyjnej. Problemy ze skutecznym doręczeniem, w tym omówienie doręczeń „elektronicznych”. Doręczenia dla stron w licznie ponad 20 osób (omówienie art. 49-49b KPA dot. doręczeń przez obwieszczenie oraz przepisów szczególnych np. z ustawy środowiskowej)
 6. Wszczęcie postępowania administracyjnego, wezwanie do uzupełniania braków formalnych wniosku- art. 64 par. 2 KPA, wymogi formalne wniosków z zakresu ochrony środowiska (usuwanie drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia emisyjne, zezwolenia „odpadowe”), braki formalne a braki materialne podania- kiedy stosować art. 64 a kiedy 50 KPA
 7. Dowody w postępowaniu administracyjnym (dokumenty, oględziny, dowód z opinii biegłego, przesłuchania świadków i stron i in), zasady oceny dowodów, wypowiedzenie się o zebranych dowodach i materiałach- art. 10 KPA w zw. a art. 79a KPA. Problemy praktyki- np. ponawianie przez stronę wniosku o biegłego, zarzuty dot. raportu środowiskowego.
 8. Współdziałanie organów i posiedzenie w trybie współdziałania. Opinie i uzgodnienia innych organów w toku prowadzenia spraw środowiskowych (np. uzgodnienia z RDOS w trybie uop, opinie i uzgodnienia przy wydawaniu decyzji środowiskowych itd.)
 9. Mediacja i ugoda administracyjna- praktyczne zastosowanie przepisów
 10. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki, procedura.
 11. Omówienie zgłoszeń dokonywanych na podstawie przepisów środowiskowych (zgłoszenie wodnoprawne, zgłoszenie instalacji w trybie POS, zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w rozumieniu uop)
 12. Decyzje administracyjne -rodzaje, w tym decyzje umarzające postępowanie oraz zasady wydawania decyzji częściowych, elementy formalne decyzji-zmiany w tym zakresie, rektyfikacja decyzji-zwłaszcza wykładnia pojęcia oczywista omyłka pisarska. postanowienia
 13. Postępowanie odwoławcze – czynności organu po wpływie odwołania. Omówienie działania organu w trybie art. 132 KPA. Zrzeczenie się prawa do odwołania; decyzje wydawane przez organ II instancji
 14. Wznowienie postępowania- przesłanki, procedura, orzecznictwo
 15. Uchylenie/zmiana decyzji w trybie art. 155 KPA- przesłanki, procedura (kiedy stosujemy KPA, a kiedy przepisy szczególne np art. 87 uuis)
 16. Wygaszenie decyzji administracyjnej –przesłanki, procedura (w tym omówienie przepisów szczególnych- jak stosować co do zezwoleń na drzewa i krzewy, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń emisyjnych z POS itd)
 17. Przenoszenie decyzji administracyjnej na inny podmiot- które decyzje z ochrony środowiska można przenieść i pod jakimi warunkami, w jakiej sytuacji decyzje „przeszły” z mocy prawa
 18. Administracyjne kary pieniężne- zgodnie z KPA, jak je stosować w stosunku do przepisów ochrony środowiska
 19. Zaświadczenia
 20. Dyskusja, omówienie przykładów z praktyki, odpowiadanie na pytania ( UWAGA: PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA)

Osoba prowadząca szkolenie:

Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa). Od 2012 r. trener szkoleń prawnych, współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA: dla pracowników urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, RDOS, Wód Polskich i innych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń