logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Środki trwałe w instytucjach kultury

Cele i korzyści ze szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji w zakresie rachunkowości inwestycji (środków trwałych w budowie) i środków trwałych jaką należy przyjąć na rok 2021 w instytucjach kultury. Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną zasady wyceny i zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Na szkoleniu omówione zostaną przepisy ustawy o zasadach zarządzaniem mieniem państwowym obowiązujące w PIK, ustawy CIT i VAT oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (…), która wyraźnie definiuje w artykule 12 ustęp 3, że: „To, czy poszczególne składniki aktywów są ujmowane, jako aktywa trwałe czy jako aktywa obrotowe, zależy od ich przeznaczenia”, a nie od wartości i kwoty 10 tys. złotych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych, z uwzględnieniem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania i prawidłową rachunkowość środków trwałych w roku 2021 w instytucjach kultury.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane dla wszystkich państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz SCUW.

Program nauczania:

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 w IK – definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji a potoczne znaczenie inwestycji w finansach publicznych i w CIT.
 2. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w IK jako jednostkach sektora finansów publicznych.
 3. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2021 – charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 4. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2021 dla IK.
 5. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz inwestycje finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Dotacje a pojęcie wydatków bieżących i wydatków majątkowych – rozliczanie dotacji wg ustawy o finansach publicznych oraz problem środków trwałych finansowanych z wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 7. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i jej zastosowani do rozliczania dotacji oraz środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – odmienne ujęcie środków nieamortyzowanych i amortyzowanych jednorazowo lub planowo.
 8. Zakres zastosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi IK – rachunkowość SIK w SCUW.
 9. „Biała lista” podatników VAT i zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym wykazie podatników VAT oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w roku 2021 w zakresie inwestycji i środków trwałych IK.
 10. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2021.
 11. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 12. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji.
 13. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne w roku 2021.
 14. Amortyzacja środka trwałego IK w roku 2021 – metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji.
 15. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego w roku 2021 – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 16. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych – Covid a inwentaryzacja.
 17. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w roku 2021 – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej IK.
 18. Zadania, przykłady, odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Środki trwałe w instytucjach kultury (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń