logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania opłat adiacenckich i renty planistycznej po ostatnich zmianach KPA oraz z uwzględnieniem ograniczeń związanych z epidemią

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie zmian prawnych wprowadzonych w związku z epidemią SARS-Cov-2, wpływających na prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach opłat adiacenckich i renty planistycznej.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione również najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych oraz NSA związane z kluczowymi aspektami wszczęcia, prowadzenia oraz zakończenia postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczące: wszczęcia postępowania z udziałem małżonków, doręczania zawiadomień, prowadzenia postępowania dowodowego, konstruowania decyzji ustalających opłaty oraz ich uzasadnień, śmierci uczestnika postępowania i jej skutków dla toku prowadzonej procedury.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o przepisy obowiązujące na datę jego przeprowadzenia. Jeżeli w dacie szkolenia będą już znane projekty regulacji związanych z tematem szkolenia, projektowane zmiany zostaną również przedstawione i omówione w ramach szkolenia.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłaty planistycznej oraz opłat adiacenckich.

Program nauczania:

 1. Zmiany przepisów wpływające na prowadzenie postępowania administracyjnego w stanie zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii:
  • Omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego związanych z prowadzeniem postępowań z zastosowaniem mechanizmów i środków nie wymagających bezpośredniego komunikowania się stron.
  • Omówienie rozwiązań prawnych dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustaw i rozporządzeń szczególnych, regulujących funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii, a w szczególności dotyczących:
  • przyjęcia wydruku z systemu jako pisma wydanego przez organ w postępowaniu administracyjnym;
  • osobistego stawiennictwa przez transmisję zapewniające obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym;
  • zapewnienia elektronicznego dostępu do akt sprawy;
  • możliwości zrzeczenia się przez strony czynnego udziału w postępowaniu;
 2. Prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej i opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz regulacji wdrożonych w związku ze stanem epidemii
  • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu oraz wszczęcie na wniosek. Omówienie orzecznictwa dotyczącego zachowania terminu na wszczęcie postępowania oraz doręczenia zastępczego i skutków uznania zawiadomienia o wszczęciu za doręczone w terminie. Czy organ ma możliwość weryfikacji prawidłowości doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i czy powinien to robić?
  • Zapewnienie stronie udziału w postępowaniu administracyjnym – małżonkowie, spadkobiercy, współwłaściciele, wspólnicy spółki cywilnej, osoby prawne jako uczestnicy postępowania w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej;
  • Informowanie i pouczanie strony na wstępie postępowania administracyjnego, w toku postępowania oraz przy zamknięciu postępowania – jak sądy administracyjne oceniają kwestię należytego i niewłaściwego pouczania stron w postępowaniach dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich?
  • Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania – czy organ może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców, czy postępowanie należy umorzyć? W jakich przypadkach opłata planistyczna lub opłata adiacencka może obciążać spadkobierców właściciela nieruchomości?
  • Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjny w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
  • Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu?
  • Decyzja administracyjna w sprawie renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej – wymogi i szczególne regulacje wynikające ze specyfiki postępowania. W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin płatności opłaty planistycznej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty? Jaka jest podstawa prawna naliczenia, naliczanie odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty ustalonej opłaty planistycznej?
  • Czy epidemia może być definiowana jako siła wyższa i czy wywołuje bezpośrednio skutki dla praw lub obowiązków strony postepowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej lub opłat adiacenckich?;
  • Czy i w jaki sposób epidemia i wynikające z niej ograniczenia administracyjne wpływają na tok postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia opłaty?
  • Wpływ epidemii koronawirusa na bieg terminów przedawnienia roszczeń i należności wynikających z decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej lub adiacenckiej – czy wszystkie terminy ulegają zawieszeniu?

  Osoba prowadząca szkolenie:

  doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania opłat adiacenckich i renty planistycznej po ostatnich zmianach KPA oraz z uwzględnieniem ograniczeń związanych z epidemią (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń