logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Racjonalna i skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, także w czasie pandemii. Planowanie zadań na rok szkolny 2021/2022

Szkolenie adresujemy do:

Dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, nauczycieli, dyrektorów CUW-ów, ZEAS-ów, pracowników jst odpowiedzialnych za zadania związane z zarządzaniem oświatą, psychologów, pedagogów zatrudnieniowych w placówkach oświatowych, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Cele ogólne:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy specjalistów nie jest łatwym wyzwaniem, zwłaszcza w dobie pandemii i nauki zdalnej. Niebawem dyrektorzy szkół staną przed zadaniem zaplanowania ich w projekcie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022, przedstawiciele organów prowadzących natomiast będą te plany analizować i zatwierdzać. Przekażemy Państwu uporządkowaną wiedzę o obowiązujących podstawach prawnych i zasadach organizacji racjonalnej i skutecznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jst.

Uzyskanie wskazówek dotyczących realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w czasie kształcenia stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego. Omówienie zasad finansowania i monitorowania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez jst, poprzez przedstawienie informacji zwrotnej dotyczącej jakości i skuteczności świadczonej pomocy w ramach zajęć dodatkowych. Wskazanie jak należy ująć w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/22 pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz organizację kształcenia specjalnego. Doskonalenie umiejętności korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówienie zasad współdziałania organów prowadzących ze szkołami i przedszkolami w organizacji wspierania dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, zarówno w zakresie wspomagania rozwoju uczniów, jak i kształcenia uczniów o szczególnych uzdolnieniach. Przedstawienie zasad współpracy szkół i przedszkoli z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Możliwość uzyskania praktycznych porad i wskazówek dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno jako zadania jst czy szkoły/ przedszkola.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawe dotyczące racjonalnej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współdziałaniu organu prowadzącego z dyrektorami i rodzicami uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych trybów organizacji pracy szkoły, przedszkola.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako obligatoryjne zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola. Zasady organizacji, monitorowania, ewaluacji w progresywnym działaniu na rzecz uczniów wymagających wsparcia.
 3. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu – organizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym procesie edukacyjnym szkoły/przedszkola w kształceniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.
 4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola- zasady współpracy, także w czasie epidemii.
 5. Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, w tym w warunkach kształcenia zdalnego.
 6. Lokalna diagnoza potrzeb dzieci, uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych danej jst w planowaniu i realizacji zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wynikających z pracy każdego nauczyciela oraz zajęć dodatkowych pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Umiejętność wykorzystania aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w realizacji zadań państwa i gminy jako organu prowadzącego szkoły, przedszkola.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym.
 10. Tworzenie w lokalnych systemach oświaty optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych do zatwierdzenia racjonalnej i skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Wypracowanie w jst ujednoliconego systemu organizacji pomocy psychologiczno—pedagogicznej oraz zasad przydziału i realizacji godzin rewalidacji indywidualnej lub grupowej w ramach kształcenia uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, w tym w razie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły.
 12. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jako pierwszy element systemowego wsparcia rozwoju dzieci w gminie. Czynności zespołu ds. wczesnego wspomagania w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem w czasie kształcenia na odległość- zasady, efektywność realizacji i wynagradzanie.
 13. Edukacja włączająca, klasa integracyjna, klasa specjalna w szkole ogólnodostępnej – przydział zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych, a ich realizacja i skuteczność w czasie kształcenia na odległość.
 14. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021.
 15. Zatrudnianie specjalistów: pedagoga, psychologa, doradcy zarodowego, nauczycieli organizujących kształcenie integracyjne i specjalistów – kwalifikacje, zakres zadań i organizacja ich pracy w czasie zmiennych form kształcenia.
 16. Planowanie doskonalenia nauczycieli w uzyskiwaniu pożądanych specjalistycznych kwalifikacji.
 17. Panel dyskusyjny

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Racjonalna i skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, także w czasie pandemii. Planowanie zadań na rok szkolny 2021/2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń