logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów, osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej, pracownicy organów administracji rządowej, pracownicy organów administracji samorządowej.

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom zasad, wskazówek i rozwiązań, które pozwolą im prowadzić postępowania administracyjne zgodnie z najbardziej aktualnymi przepisami prawnymi, z uwzględnieniem zmian, które zostały wprowadzone w związku z epidemią Covid-19. Poza przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i specustaw bardzo ważny w pracy urzędnika jest również warsztat umiejętności technicznych i językowych, niezbędnych do przejrzystego redagowania pism urzędowych. Dlatego szkolenie obejmuje też te zagadnienia, które pokazują jak w sposób jasny i zrozumiały tworzyć korespondencję urzędową, w tym decyzje administracyjne. Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną pomocną w prawidłowym, bezpiecznym i skutecznym wyjaśnianiu, rozstrzyganiu spraw administracyjnych oraz wydawaniu decyzji.

Program szkolenia:

 1. Wszczęcie postępowania.
  1. Czynności związane z wszczęciem postępowania.
  2. Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.
  3. Kontrola formalna wniosku.
  4. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny z RODO.
  5. Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.
  6. Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
  7. Kiedy brak jest formalny, a kiedy ma inny charakter?
  8. Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.
 2. Zasady przejrzystego redagowania pism urzędowych.
  1. Podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego w postępowaniu administracyjnym – które ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym i przejrzystym językiem?
  2. Sposoby bezpiecznego upraszczania przekazu w pismach urzędowych – kilka prostych i skutecznych metod, dzięki którym pisma urzędowe stają się zrozumiałe dla każdego adresata i sprawiają, że praca urzędnika jest bardziej efektywna.
  3. Zabiegi redakcyjne poprawiające estetykę pism i dokumentów urzędowych.
 3. Terminy.
  1. Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.
  2. Obliczanie terminów. Wpływ epidemii na bieg terminów. Kiedy termin został przerwany, a kiedy się nie rozpoczął?
  3. Terminy procesowe i materialnoprawne z uwzględnieniem szczególnych zasad obowiązujących w czasie epidemii.
  4. Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
  5. Nowe zasady przedłużania terminu załatwienia sprawy.
  6. Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.
  7. Nowe zasady przywracania terminu – nowe obowiązki organów administracji publicznej.
 4. Doręczenia.
  1. Doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
  2. Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia. Szczególne sposoby doręczeń w czasie epidemii. Nowe przesyłki hybrydowe.
  3. Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne, przez publiczne obwieszczenia.
  4. Nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych.
 5. Wyjaśnianie sprawy.
  1. Postępowanie wyjaśniające. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów. Szczególne rozwiązania dotyczące wyjaśniania spraw w czasie epidemii.
  2. Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów. Umocowanie urzędnika.
  3. Zaświadczenia i oświadczenia.
  4. Moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów.
  5. Wezwanie świadków i stron. Czynny udział strony w postępowaniu i szczególne rozwiązania w tym zakresie, obowiązujące w czasie epidemii.
  6. Metryka sprawy, protokoły i adnotacje. Zasada pisemności postępowania.
  7. Udostępnianie akt sprawy.
  8. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
  9. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
 6. Rozstrzygnięcia.
  1. Decyzje administracyjne. Co powinna zawierać decyzja administracyjna? Jak formułować poszczególne elementy decyzji, żeby była prawidłowo zredagowana?
  2. Przejrzyste i jasne formułowanie uzasadnień decyzji i pouczeń.
  3. Język urzędowy a prawidłowość decyzji administracyjnych – czy rzeczywiście język ma znaczenie? – orzecznictwo sądów.
  4. Wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej w czasie epidemii.
  5. Decyzje ostateczne i prawomocne.
  6. Wady decyzji – istotne i nieistotne. Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.
  7. Postanowienia.

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 600 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń