logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2021 r., mające wpływ na obowiązki i usprawnienie działań gmin w dochodzeniu należności pieniężnych

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim kompleksowe przedstawienie rewolucyjnych zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które wchodzą w życie 20 lutego 2021 r., ale też omówienie planowanych, kolejnych zmian w tym postępowaniu na 2021 r. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na przepisy przejściowe w zakresie postępowania egzekucyjnego.

W trakcie szkolenia zostanie omówione kolejne (drugie) zupełnie nowe rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, które zacznie obowiązywać od 20 lutego 2021 r.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na NOWE OBOWIĄZKI GMINY JAKO WIERZYCIELA oraz na takie zagadnienia, jak przykładowo:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się egzekucją administracyjną.

Program nauczania:

 1. Nowości: Planowane zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (automatyczne uzyskiwanie danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych, uzyskiwanie podstawy prawnej do wyszukiwania informacji o majątku małżonków i ich ustroju małżeńskim, prostsza egzekucja z nieruchomości, sytuacje, w których odpadnie obowiązek doręczania upomnień, zmiany w decyzji w sprawie rozłożenia na raty). Omówienie kolejnego (drugiego) zupełnie nowego rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, które zacznie obowiązywać od 20 lutego 2021 r.
 2. Odstąpienie od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (zasady) – nowość!!
 3. Współpraca i wymiana informacji na linii wierzyciel – organ egzekucyjny – dłużnik zajętej wierzytelności (w jakim celu? Uwaga! Nowe rozporządzenie w tym zakresie.
 4. Zasady sporządzania upomnień, zakres danych zawartych w upomnieniu (uwaga!!! nowe rozporządzenie), przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Co jeśli egzekwowany obowiązek nie wygasł czyli nie zapłacono zaległości- czy to oznacza, że koszty upomnienia się nie przedawniają? Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów upomnienia? Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów egzekucyjnych? Czy upomnienie musi zawierać podpis? Co nowego w treści upomnienia? Co musi zawierać upomnienie? Komu i gdzie wysłać upomnienie, jeśli zobowiązany przebywa w domu pomocy społecznej? Czy upomnienie musi być osobiście podpisane przez Wójta Gminy? Czy upomnienie, tytuł wykonawczy i korespondencję należy wysyłać na adres siedziby spółki wskazany w KRS czy na adres sądu w którym został powołany kurator dla spółki?Czy upomnienie należy wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
 5. Wyraźne rozróżnienie pojęć „postępowanie egzekucyjne” i „egzekucja administracyjna”. Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W jakim momencie dochodzi do wszczęcia egzekucji (poszerzenie katalogu możliwości wszczęcia egzekucji)? Czy zmienia się właściwość miejscowa urzędów skarbowych do prowadzenia egzekucji, w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo?,
 6. Nowe postaci pierwotnego i kolejnego tytułu wykonawczego, obowiązujące od 20 lutego 2021 r. Co się zmienia, co z poprzednimi wzorami tych tytułów? W jaki sposób dzisiaj wysyłamy tytuły wykonawcze (papierowo czy elektronicznie)? Pierwotny i dalszy tytuł wykonawczy (sytuacje, w których wystawiany jest dalszy tytuł wykonawczy; nowe rodzaje dalszych tytułów wykonawczych i nowe zasady ich sporządzania). Dopuszczalne postaci ich sporządzenia (elektroniczne/papierowe). W jaki sposób (praktyczny) wierzyciel ma zawrzeć w dalszym TW informację o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji administracyjnej? CZY TYTUŁY WYKONAWCZE WINNY BYĆ WYSTAWIANE DO URZĘDU SKARBOWEGO WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA DŁUŻNIKA, A CZY WG MIEJSCA ZAMELDOWANIA?
 7. Zniesienie przepisu art. 27a upea (znoszenie zaokrągleń, wprowadzenie zasady 99 groszy).
 8. Wpływ uchylenia czynności egzekucyjnych na bieg terminu przedawnienia (w przypadku zastosowania uchylonego środka egzekucyjnego).
 9. Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem (uwaga – zmiana)? Umorzenie postępowania egzekucyjnego (korekta katalogu podstaw prawnych). Kiedy dochodzi do umorzenia a kiedy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci podatnika. Umorzenie postępowania egzekucyjnego a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 10. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego (co jest podstawą wszczęcia i prowadzenia ponownej egzekucji administracyjnej? czy istnieje obowiązek wystawiania nowego tytułu wykonawczego bądź odpisu tytułu wykonawczego? instytucja wniosku oraz dalszego tytułu wykonawczego w ponownej egzekucji, nowa instytucja – zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji). Co ma zawierać wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji (nowe rozporządzenie w tym zakresie); zasada odzyskania kosztów egzekucyjnych w ponownej egzekucji.
 11. Czym jest opłata manipulacyjna? Na czym polegają zmiany w sposobie naliczania opłaty manipulacyjnej. Czym jest opłata egzekucyjna? Wysokość opłaty i zasady jej pobierania. Rodzaje opłat za czynności egzekucyjne, stawki – nowości. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego a opłata manipulacyjna. W którym momencie i w jaki sposób wierzyciel uiszcza opłatę manipulacyjną? Czy wójt będzie zobowiązany do zapłacenia opłaty manipulacyjnej w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przez US (bezskuteczność egzekucji)? Mamy umorzone postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność na Pana X, tytuł wystawiony był na tylko Pana X za zaległości z 2018 r. Teraz chcemy by przeprowadzono egzekucje wspólnie z małżonką na te same zaległości z 2018 r. Co robimy: nowy tytuł wykonawczy na obojga czy poprzedni kierujemy ponownie do egzekucji uzupełniamy tylko o dane małżonka?
 12. Rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych. Uwaga!!! Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym; określenie maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Katalog kosztów egzekucyjnych, osoba zobowiązana do ich poniesienia; sytuacje, w których wierzyciel nie będzie obciążany kosztami egzekucyjnymi. Nowość – termin dla wierzyciela na zapłatę kosztów egzekucyjnych. Zwrot wierzycielowi kosztów egzekucyjnych, które wyegzekwowano od zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej. Rezygnacja z zasady podwyższania opłat za czynności egzekucyjne. Kto płaci koszty komornicze, gdy zobowiązany dokona dobrowolnej zapłaty w Urzędzie Skarbowym, a kto je płaci, gdy zobowiązany płaci bezpośrednio do organu podatkowego?
 13. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych (na wniosek i z urzędu). Kto jest uprawniony do złożenia wniosku w tej sprawie? Kiedy można umorzyć z urzędu? Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych (kto jest uprawniony do złożenia wniosku?). Termin przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela oraz termin przedawnienia obowiązku zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych (możliwość przerwania biegu terminu przedawnienia). Jaki jest los kosztów egzekucyjnych w przypadku uchylenia czynności egzekucyjnych w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego ze względu na wykonanie egzekwowanego obowiązku przed wszczęciem egzekucji lub uchylenia albo zmiany decyzji naliczającej egzekwowany podatek?
 14. Likwidacja opłaty komorniczej.
 15. Wprowadzenie możliwości zapłaty przez inną osobę niż zobowiązany. Zakres należności objętych dobrowolną zapłatą.
 16. Przepisy przejściowe.
 17. Zmiany w zakresie adnotacji w sprawie zbiegu.

  Ponadto dodatkowo (w celu utrwalenia zmian, które weszły w życie 30 lipca 2020 r.):

  • Instytucja zapłaty do organu egzekucyjnego. Czym jest dobrowolna zapłata przez zobowiązanego? Czy pobierane są opłata egzekucyjna i manipulacyjna w przypadku dobrowolnej zapłaty? Nowości w zakresie sposobu rozliczania dobrowolnych wpłat zobowiązanego. Dobrowolna zapłata w siedzibie organu egzekucyjnego/wierzyciela? Czy dobrowolna zapłata stanowi realizację środka egzekucyjnego, tj. egzekucji z pieniędzy? Jak udokumentować dobrowolną zapłatę? Kto dokumentuje te czynności.
  • Jak rozróżnić kiedy mamy do czynienia z dobrowolną zapłatą a kiedy z egzekucją z pieniędzy? Czy dobrowolna zapłata przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
  • Jak stwierdzić że dokonana wpłata po zastosowaniu środka egzekucyjnego jest dobrowolna?
 18. Zmiany w egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych. Możliwość opłacenia np. kosztów upomnienia bezgotówkowo – za pomocą terminali płatniczych. Jaka czynność przy egzekucji z pieniędzy przeprowadzanej bezgotówkowo przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a jaka czynność przy egzekucji z pieniędzy przeprowadzanej gotówkowo przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin zastosowania egzekucji z pieniędzy, zasady wystawiania oraz zakres informacyjny pokwitowania pobrania pieniędzy.
 19. Usprawnienia w egzekucji z ruchomości. Wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości – sprzedaż przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego. Czy taka sprzedaż stanowi sprzedaż egzekucyjną?
 20. Pytania i odpowiedzi na czacie, przykładowo:
  • SKO stwierdziło nieważność ostatecznych decyzji podatkowych. Podatnikowi należy się zwrot nienależnie zapłaconego podatku za ww. lata zgodnie z art. 77 § 1 pkt.1 o.p. Czy organ powinien wydać decyzję o nadpłacie czy inną? JAK organ powinien naliczyć oprocentowanie powstałej nadpłaty: czy od uprawomocnienia się decyzji wydanej przez SKO? czy od dnia nienależnie zapłaconego podatku (nadpłaty)t. od 2016r do dnia wypłacenia?,
  • od jakiej daty liczymy termin 5 letni przedawnienia należności w przypadku gdy US przysłał nam zawiadomienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
  • kiedy dochodzi do przedawnienia zaległości z 2015 r., czy po upływie 5 lat od zastosowania środka egzekucyjnego czyli 16.10.2020 r. (środek egzekucyjny zastosowano 15 października 2015 r.), czy po upływie 5 lat od końca roku w którym przypadał termin płatności czyli 01.01.2021 r.?,
  • czy zastosowanie środka bądź czynności egzekucyjnej przez komornika sądowego przerywa bieg przedawnienia? czy tylko środki egzekucyjne zastosowane przez komornika skarbowego przerywają bieg przedawnienia?,
  • czy fakt, iż US szukał majątku zobowiązanego i wykazał fakt że posiada zarejestrowane auto (bez wartości) należy traktować jako zastosowanie środka egzekucyjnego?

Osoba prowadząca kurs:

Aneta Chmielowiec – specjalista w zakresie podatków lokalnych, z kilkunastoletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie wymiaru, ewidencji księgowej podatków i opłat, a także podatkowej pomocy publicznej udzielanej przez gminy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 2012 – 2015 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie, w marcu 2016 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, od czerwca 2016 r. posiada tytuł radcy prawnego; wykładowca na studiach podyplomowych (z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, a także Ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2021 r., mające wpływ na obowiązki i usprawnienie działań gmin w dochodzeniu należności pieniężnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń