logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych problemów związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, odpowiednio skorelowany z polityką budżetową, ma szansę być autentycznie wieloletnią strategią pozwalającą na realizację najważniejszych zadań z zakresu realnego gospodarowania zasobem komunalnym w spójności z innymi celami strategicznymi danej gminy na przestrzeni kolejnych lat.

Szkolenie jest skierowane:

Przede wszystkim do pracowników wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracowników zakładów gospodarki mieszkaniowej, TBS-ów zarządzających zasobem lokalowym ew. spółdzielnie mieszkaniowe.

Program nauczania:

 1. Zagadnienia wstępne
  1. Umiejscowienie gminy w systemie zapewnienia lokali mieszkalnych i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności;
  2. Gmina jako podmiot zobowiązany do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców – zasady, ograniczenia i wyłączenia.
  3. Obszary realizacji przez gminę obowiązków w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w zakresie planistycznym: wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady wynajmowania lokali komunalnych.
 2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
  1. Tryb uchwalania przez radę gminy wieloletniego programu, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowisk organów nadzoru;
  2. Omówienie wymogów ustawowych dotyczących konstruowania elementów wieloletniego programu mieszkaniowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów:
   1. Prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu;
   2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji;
   3. Planowana sprzedaż lokali;
   4. Zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
   5. Sposób i zasady zarządzania zasobem;
   6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;
   7. Wysokość kosztów;
   8. Inne działania mające spowodować poprawę i racjonalizację sposobu gospodarowania zasobem.
  3. Najczęstsze błędy i wadliwości działania organu w zakresie wieloletniego programu mieszkaniowego – prezentacja orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowisk organów kontroli.
 3. Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  1. Granice kompetencji rady gminy w kształtowaniu zasad wynajmowania lokali komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowisk organów nadzoru.
  2. Praktyczne omówienie podstawowych obszarów regulacji w uchwale o zasadach wynajmowania lokali komunalnych:
   1. Wysokość dochodu gospodarstwa kwalifikująca uzyskania lokalu socjalnego oraz sposoby jej weryfikacji;
   2. Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
   3. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu lokalu socjalnego – zasady kształtowania;
   4. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków;
   5. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym oraz które nie wstąpiły w najem po śmierci najemcy;
  3. Najczęstsze błędy i wadliwości działania organu w zakresie kształtowania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w świetle orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowisk organów kontroli.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń