logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Konkurs na stanowisko dyrektora lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach jst wynikających ze nowelizowanych w lutym 2021 roku przepisów szczególnych -jak uniknąć błędów w realizacji zadania- prezentacja czynności organu prowadzącego wraz z wzorami dokumentów

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie działań organu prowadzącego w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej oraz opracowaniu oceny cząstkowej pracy dyrektora w czasie zmiennych form funkcjonowania oświaty.

Po zajęciach uczestnik potrafi:

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele jst odpowiedzialni za prowadzenie oświaty: kierownicy wydziałów oświaty, dyrektorzy Centrów Usług Wspólnych, ZEAS-ów itp., pracownicy jednostek oświatowych odpowiedzialni za realizację zadania

Program szkolenia:

Cz. I Konkurs na stanowisko dyrektora

 1. Analiza podstaw prawnych:
  • konkurs w przepisach prawa oświatowego- wymagania kwalifikacyjne,
  • przypadki powierzania stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym- wzory dokumentów,
  • dokumentacja archiwalna po przeprowadzonym konkursie.
 2. Przygotowanie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, placówki oświatowej:
  • przygotowanie ogłoszenia o konkursie –wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu,
  • doprecyzowanie i upowszechnienie w ogłoszeniu o konkursie: informacji o terminie i sposobie organizacji konkursu (wideokonferencja lub konkurs w reżimie sanitarnym),
  • informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, w tym zasady przesyłania dokumentacji w formie elektronicznej,
  • powołanie i skład komisji konkursowej, członkowie komisji z ramienia jst- obowiązek przedstawienia imiennego składu komisji- wzory pism,
  • zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej- przykład procedury/ zakresu odpowiedzialności,
  • związki zawodowe w komisji konkursowej- kto może być członkiem komisji, zasady informowania, reprezentowania- wzory dokumentacji/ upoważnień,
 3. Przebieg postępowania konkursowego w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej:
  • przedstawienie składu komisji i porządku obrad, (w przypadku konkursu w formie wideokonferencji sprawdzenie kontaktu elektronicznego na łączach)- wybór protokolanta,
  • uwierzytelnienie zgodności składu komisji konkursowej,
  • analiza formalna dokumentacji złożonej przez kandydatów – uchwała dopuszczająca/kandydata lub uchwała w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego – wzory
  • uwzględnienie wymogów, jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora – analiza wymagań w stosunku do rodzaju szkoły/placówki,
  • prezentacja każdego z kandydatów odrębnie przed komisją konkursową- wg zasad przyjętych przez komisję,
  • wyłonienie kandydata w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, karty do głosowania-wzór,
  • protokół z posiedzenia komisji konkursowej- wzór
  • powiadomienie kandydatów o rozstrzygnięciu prac komisji konkursowej.
 4. Czynności przewodniczącego po zakończeniu obrad komisji konkursowej:
  • powiadomienie organu prowadzącego o wyniku postępowania konkursowego,
  • przekazanie organowi prowadzącemu dokumentacji postępowania konkursowego,
 5. Zatwierdzenie konkursu przez organ prowadzący-wór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu
 6. Unieważnienie konkursu- przyczyny- wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu
  • ponowne ogłoszenie konkursu.
 7. Powierzenie stanowiska dyrektora- wzór zarządzenia/uchwały zarządu powiatu.
 8. Zakres działań i czynności organu prowadzącego wynikających z możliwości powierzenia/przedłużenia stanowiska dyrektora w oparciu o przepisy szczególne „covidowskie” z 3 lutego 2021 roku.
 9. Archiwizowanie sprawy- konkurs na stanowisko dyrektora- wzory pism.
 10. Panel dyskusyjny: rozstrzyganie wątpliwości , przykłady orzeczeń sądowych.

  Cz. II Cząstkowa ocena pracy dyrektora

  1.Podstawa prawna – analiza zmienionych przepisów, w tym dokonywanie oceny pracy w sytuacji realizacji zadań w formie zdalnej pracy:

  • zadania organu oceniającego z podziałem kompetencji ustawowych,
  • wszczęcie postępowania
  • organ wnioskujący o dokonanie oceny cząstkowej,
  • porozumienie organu oceniającego z organem prowadzącym w sprawie ustalenia oceny dyrektora
 11. Zakres zadań organu prowadzącego podlegającego ocenie:
  • ocena cząstkowa pracy dyrektora w zakresie organizacji pracy, dysponowania budżetem, czynności dyrektora jako pracodawcy i osoby zarządzającej jednostką oświatową- przykład oceny cząstkowej.
 12. Wpływ organu prowadzącego na rozbieżności w porozumieniu dot. ustalenia oceny pracy dyrektora:
  • pisemne zgłaszanie uwag i zastrzeżeń wraz z argumentacją- przykłady.
 13. Panel dyskusyjny.

Osoba prowadząca szkolenie:

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Konkurs na stanowisko dyrektora lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach jst wynikających ze nowelizowanych w lutym 2021 roku przepisów szczególnych -jak uniknąć błędów w realizacji zadania- prezentacja czynności organu prowadzącego wraz z wzorami dokumentów (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 10.03.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń