logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zmiany i bieżące problemy prawa pracy w stanie epidemii

Cele i korzyści ze szkolenia

W okresie stanu epidemii wprowadzono wiele regulacji prawnych, które mają na celu z jednej strony skuteczne przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, z drugiej strony ułatwić funkcjonowanie zakładów pracy w tym trudnym dla pracodawców okresie. W aspekcie omawianych zagadnień szkolenie podzielone jest na trzy części.

W pierwszej części trener omówi pracę zdalną jako nowość, która dotychczas nie była przewidziana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy. Powszechne jej stosowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pracą zdalną i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy.

Celem drugiej części szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do właściwego stosowania przepisów prawa pracy w zakresie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy. W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca zobowiązany jest wdrożyć rozwiązania, które mają na celu ograniczenie możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2 na terenie zakładu pracy. Obowiązki te dotyczą zarówno informowania pracowników o zagrożeniach, jak i skutecznego przeciwdziałania tej transmisji poprzez m.in. zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom. Podczas szkolenia omówione zostaną rozwiązania, które w świetle obowiązujących przepisów powinny być wdrożone w zakładzie pracy oraz zmiany w przepisach, skutkujące ograniczeniem w realizacji niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp.

W trzeciej części omówione zostaną bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko coroczne zmiany, jak wzrost płaty minimalnej, ale również te istotne dotyczące umów o dzieło, świadczeń w razie odosobnienia pracownika i zmiany przepisów wykonawczych dot. badan lekarskich profilaktycznych. Trener przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program nauczania:

 1. Praca zdalna w praktyce.
  • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej u pracodawcy.
  • Praca zdalna a telepraca – zasadnicze różnice.
  • Stosowanie przepisów dot. telepracy w przypadku pracy zdalnej.
  • Forma powierzenia pracy zdalnej.
  • Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
  • Obligatoryjność/fakultatywność powierzenia pracy zdalnej.
  • Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu – zasadność potencjalnych roszczeń pracowników.
  • Domaganie się przez pracownika pracy zdalnej – czy zasadne?
  • Praca zdalna na kwarantannie i w okresie pozostawania w izolacji – czy dopuszczalne?
  • Obowiązki pracodawcy przy poleceniu świadczenia pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika i jednoczesnym braku możliwości jej świadczenia przez pracownika.
  • Pracownicza lista obecności a praca zdalna.
  • Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
  • Ochrona miru domowego a kontrola pracownika.
 2. BHP w dobie pandemii.
  • Środki ochrony osobistej, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom.
  • Rozwiązania, które pracodawca może wprowadzić w celu ochrony życia i zdrowia pracowników w związku z epidemią.
  • Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
  • Ograniczone stosowanie przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
  • Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp – okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy – również online.
  • Zniesienie obowiązku przeszkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.
  • Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
  • Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z wirusem SARS-Cov-2.
  • Elementy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na utworzonych przez pracodawcę stanowiskach pracy.
  • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o zagrożenie czynnikiem biologicznym – wirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem środków profilaktycznych.
  • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie.
  • Dopuszczalność przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników w zakresie danych szczególnych kategorii, np. temperatury ciała, miejsca w którym pracownik wypoczywał.
  • Dopuszczalność zaniechania przez pracownika świadczenia pracy z powołaniem się na art. 210 Kodeksu pracy.
  • Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie a udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
  • Powierzenie pracownikowi innego stanowiska a obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie bhp.
 3. Zmiany w prawie pracy 2020/21 r.
  • Zwiększenie uprawnień dla pracowników oddających krew – dokumentacja, zasady udzielania dni wolnych.
  • Zmiana w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
  • Zmiana płacy minimalnej w 2021 r. – praktyczne problemy.
  • Zasady wyznaczanie dni wolnych za święta wypadające w sobotę w 2021 r.
  • Nowa przesłanka nabycia zasiłku chorobowego.
  • Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego – zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
  • Ograniczenia w wysokości wypłacanej odprawy i odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
  • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w ramach tzw. specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19.
  • Dopuszczalność powierzenia pracownikowi innej pracy niż tej określonej w umowie o pracę.
  • Dokumentowanie przez pracownika odbywania kwarantanny i izolacji oraz świadczenie za te okresy.
  • Zasiłek opiekuńczy wynikający ze specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19 oraz rozporządzeń.
  • Zasiłek opiekuńczy wynikający ze specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19 oraz rozporządzeń.
  • Raportowanie do ZUS umów o dzieło od 01.01.2021 r.
  • Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
  • Wyjaśnienia UODO z 10.09.2020 r. w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo

  Osoba prowadząca kurs:

  radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik administracji publicznej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zmiany i bieżące problemy prawa pracy w stanie epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń