logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Informacja i komunikacja w zamówieniach publicznych w dobie elektronizacji i RODO

Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zamawiający i wykonawców: pracowników działów zamówień publicznych, kadrę kierowniczą odpowiedzialną za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych, koordynatorów projektów unijnych, pracowników działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych

Cel

Omówienie kluczowych zagadnień niezbędnych dla skutecznego organizowania przetargów oraz ubiegania się wykonawców o zamówienia publiczne.

Program

 1. Walor informacyjny ogłoszeń przewidzianych P.z.p.:
  • analiza najczęstszych błędów występujących w ogłoszeniach oraz ich konsekwencji
  • niespójność informacji zawartych w ogłoszeniu, SIWZ, opublikowanych na portalu elektronicznym
 2. Komunikacja elektroniczna przez portal:
  • kto odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie kanału komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?
  • jakie konsekwencje dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wywołuje czasowa awaria portalu?
  • czy wykonawca musi powiadomić zamawiającego o odwołaniu za pośrednictwem portalu?
 3. Wyjaśnienia treści SIWZ:
  • czy zamawiający musi wyjaśnić treść zmienionego SIWZ?
  • pozostawienie wniosku o wyjaśnienie bez rozpoznania
  • interpretacja niejasności na korzyść wykonawcy a obowiązek skierowania pytań do SIWZ
 4. Ograniczenia dotyczące wyjaśnienia treści oferty, oświadczeń i dokumentów:
  • jak formułować wezwania do wyjaśnień?
  • konsekwencje zaniechania wezwania do wyjaśnień oraz niedozwolonego wezwania do ich złożenia
 5. Wymogi minimalne dotyczące uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji zamawiającego:
  • mierniki precyzyjności i jednoznaczności
  • błędy i omyłki w uzasadnieniu
 6. Weryfikacja zastrzeżenia i wykazania przez wykonawcę, posiadania przez informacje waloru tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowej definicji
  • atrybuty informacji posiadającej walor tajemnicy przedsiębiorstwa
  • moment weryfikacji posiadania przez informacje cech tajemnicy chronionej na gruncie u.z.n.k.
  • możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia „zastrzeżenia”
  • konsekwencje błędnej weryfikacji zastrzeżenia tajemnicy
 7. Udostępnianie danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania:
  • jakie dane osobowe zamawiający może udostępnić wnioskodawcy?
  • czy wykonawca musi wykazać, że odpis KRK jest mu niezbędny do wniesienia odwołania
 8. Zamówienia podprogowe a udostępnianie informacji i ochrona danych osobowych wynikająca z RODO

Prowadzący

Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Twórca bloga dotyczącego zamówień publicznych, autor artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Informacja i komunikacja w zamówieniach publicznych w dobie elektronizacji i RODO

Rozpoczęcie: 21.04.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń