logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracownicy w urzędach gmin zajmujących się udzielaniem dofinansowania dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi umowę w celu przygotowania zawodowego.

Cel

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jako pomocy de minimis. Szczególny nacisk położony będzie na zmiany przepisów UE w tym zakresie.

Program

  1. Pracodawca, a pracownik młodociany.
  2. Cel zatrudniania młodocianych.
  3. Warunki jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia.
  4. Umowa w celu przygotowania zawodowego
  5. Wymogi formalne wniosku o dofinansowanie.
  6. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia w tym zasady ustalania wysokości dofinansowania.
  7. Dofinansowanie jako pomoc de minimis.
  8. Stosowanie przepisów Kpa w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenie.
  9. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa SKO oraz sądów administracyjnych

Prowadzący

Od dziewiętnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu zarządzania szkołami, doświadczony prowadzący szkolenia i kursy o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian

Rozpoczęcie: 10.04.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń