logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

To szkolenie już się odbyło.

GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:

ATRAKCYJNA FORMA ABY NIE ZANUDZIĆ – trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia

PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż (administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.

POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w kursie

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:

 1. materiały szkoleniowe – wydrukowane skrypty prezentacji,
 2. certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu
 3. analiza zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych,
 4. wzory polityk ochrony danych osobowych
 5. plany audytów wraz ze sprawozdaniami
 6. wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią
 7. wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu
 8. lista przykładowych procesów przetwarzania,
 9. polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne),
 10. procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
 11. rejestr czynności przetwarzania dla (gotowe rejestry np. gmina, powiat, DPS, OPS, podmioty prywatne, szkoły itp.)
 12. rejestr czynności przetwarzania
 13. przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych,
 14. rejestr tworzenia kopii zapasowych,
 15. regulamin użytkowania komputerów przenośnych
 16. zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych i wiele innych wzorów

Program

 1. WPROWADZENIE DO RODO
  1. podstawy prawne ochrony danych osobowych: RODO, pakiet reformujący ochronę danych osobowych w UE, ustawa o ochronie danych osobowych
  2. omówienie najważniejszych definicji: dane osobowe, przetwarzanie, ADO, zbiór danych, czynność przetwarzania
  3. administrator danych i współadministratorzy
  4. odbiorca danych
  5. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
  6. Administrator Systemów Informatycznych
 2. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  1. czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
  2. wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
  3. podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
  4. status Inspektora ochrony danych:
   • niezależność,
   • podległość kierownictwu ADO,
   • tajemnica zawodowa.
  5. odpowiedzialność inspektora
 3. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
  1. informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
  2. nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
  3. szkolenia
  4. audyty
  5. współpraca z organem nadzorczym
  6. pełnie funkcji punktu kontaktowego
  7. konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. ogólne zasady
   • przesłanki legalności przetwarzania danych
   • rzetelność́ i przejrzystość
   • ograniczenie celu
   • minimalizacja danych (adekwatność)
   • prawidłowość
   • ograniczenie przechowywania
   • poufność́ i integralność́ danych
   • rozliczalność
  2. podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
  4. WARSZTAT: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych
 5. MONITORING WIZYJNY WEDŁUG RODO
  1. podstawy i zasady stosowania monitoringu
  2. Czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
  3. uczestnicy
  4. obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
  5. dokumentacja (regulamin monitoringu)
  6. obowiązek informacyjny
  7. dokumenty
  8. okres przechowywania
  9. dostosowanie przepisów wewnętrznych
  10. WARSZTAT: analiza dokumentacji dotyczącej monitoringu
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. prawo do informacji
  2. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
  3. prawo do sprostowania danych
  4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania
  6. obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
  7. prawo do przenoszenia danych
  8. prawo do sprzeciwu
 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. zbieranie danych od osoby
  2. zbieranie danych z innych źródeł
  3. klauzule informacyjne
  4. WARSZTAT: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny
 8. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH A UDOSTĘPNIENIE
  1. powierzenie przetwarzania czy udostępnienie danych – decyzja o konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych
  2. jak skonstruować́ skuteczną umowę̨ powierzenia przetwarzania danych.
  3. weryfikacja potencjalnego procesora pod kątem zapewnienia stosowania wymogów RODO.
  4. WARSZTAT: analiza umowy powierzenia
 9. OCENA I ANALIZA RYZYKA
  1. inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji
  2. identyfikacja obszarów przetwarzania
  3. konstruowanie rejestru czynności
  4. identyfikacja zagrożeń
  5. wskazywanie następstw
  6. szacowanie ryzyka
  7. macierz ryzyka
  8. ocena ryzyka
  9. plan postępowania z ryzykiem
 10. SZKOLENIA PERSONELU UCZESTNICZĄCEGO W OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH
  1. szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  2. budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
  3. materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające wiedzę- wzory
 11. DOKUMENTACJA (analiza dokumentacji)
  1. polityka ochrony danych
  2. rejestr czynności przetwarzania i kategorii
  3. analiza ryzyka
  4. procedura postępowania z incydentami
  5. notyfikacja naruszeń
  6. ewidencja naruszeń
  7. audyty
  8. inna dokumentacja i procedury
  9. WARSZTAT: przygotowanie planu audytu oraz wykazu dokumentów niezbędnych do analizy w oparciu o przestawiony stan faktyczny
  10. WARSZTAT: stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny
  11. WARSZTAT: przygotowanie zgłoszenia incydentu do UODO
 12. ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ WEDŁUG RODO
  1. zabezpieczenia organizacyjne
   • polityka czystego biurka
   • polityka kluczy
   • polityka czystego ekranu
   • udzielanie informacji w formie telefonicznej
   • inne
  2. zabezpieczenia techniczne
  3. ocena skutków dla ochrony danych
  4. zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.
  5. regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  6. certyfikacja i kodeksy postępowania
 13. SANKCJE WEDŁUG RODO
 14. OCHRONA DANYCH W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI
  1. zmiany w kodeksie pracy i aktach wykonawczych
  2. zakres przetwarzanych danych a RODO
  3. ZFFSS a RODO
  4. udzielanie informacji w formie telefonicznej
 15. ZAKOŃCZENIE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM
 16. Najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego RODO, czyli co się mówi o rozporządzeniu

Prowadzący

Prawnik, audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 23.04.2020 r. (czwartek), godz. 09.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 12

Cena: 895 zł bez noclegu/1045 zł z noclegiem PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

szkolenie dwudniowe

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń