logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieskiej Karty. Najnowsza interpretacja przepisów artykułu 9a ust. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

To szkolenie już się odbyło.

Cel

Podniesienie wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności w realizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieskiej Karty.

Uzupełnienie, usystematyzowanie wiedzy w temacie spotkania.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników OPS, oświaty, policji, służby zdrowia, członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Program

  1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
  2. Nowe wytyczne Ministerstwa w zakresie art 9a i 9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  3. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
  4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
  5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
  6. Jak przygotować się do kontroli

Prowadzący

Od 1998 r. zaangażowany w pracę na rzecz polskich organizacji pozarządowych w zakresie edukacji i profilaktyki patologii społecznych; od 2003 roku do dnia dzisiejszego współzałożyciel i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; w latach 2011-2017 członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; pracownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator dyplomowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna szkoła” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieskiej Karty. Najnowsza interpretacja przepisów artykułu 9a ust. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

Rozpoczęcie: 03.04.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń