logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Drogi wewnętrzne w praktyce gmin. Umieszczanie obiektów i urządzeń w drogach wewnętrznych

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci

Szkolenie adresujemy głównie do pracowników urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami, a także np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów dróg publicznych.

Cel

Szkolenie ma na celu omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych przede wszystkim z usytuowaniem dróg wewnętrznych w systemie komunikacyjnym gminy oraz ich charakterem prawnym, a także sposobem korzystania z nich na gruncie obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego.

Program

 1. Pojęcie drogi wewnętrznej.
 2. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej.
 3. Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Stan prawny nieruchomości pod drogami (własność gruntu a władanie nim, dane z ewidencji gruntów).
 4. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
 5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych.
 6. Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym. Ustalanie opłat z tego tytułu.
 7. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
 8. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom:
  • umowa dzierżawy
  • umowa najmu
  • użyczenie
  • użytkowanie
  • służebność (gruntowa, osobista, przesyłu)
 9. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
 10. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
 11. Budowa „zjazdów” z dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń przy drogach.
 12. Przywrócenie do stanu poprzedniego nielegalnie zajętej drogi wewnętrznej.
 13. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego.

Prowadzący

Prawnik, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, wiceprezes SKO w Białymstoku, wykładowca, autor publikacji w zakresie dróg publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Drogi wewnętrzne w praktyce gmin. Umieszczanie obiektów i urządzeń w drogach wewnętrznych

Rozpoczęcie: 02.04.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń