logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Środki UE w nowym okresie programowania 2021–2027

To szkolenie już się odbyło.

Cel

Przygotowanie beneficjentów do aplikowania o środki finansowe UE w nowym okresie programowania na lata 2021–2027. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat stanu negocjacji i przygotowań dokumentów do rozpoczęcia wdrażania programów operacyjnych w Polsce w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla osób i podmiotów (firm, miast, gmin, fundacji i stowarzyszeń), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, infrastrukturalnych i tzw. miękkich, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2021–2027.

Program

 1. Założenia nowej perspektywy finansowej 2021–2027
 2. Akty prawne UE na lata 2021–2027
 3. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
 4. Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021–2027 – porównanie z latami 2014–2020
 5. Zasady programowania nowej perspektywy 2021–2027
 6. Budżet UE na lata 2021–2027 – porównanie z latami 2014–2020
 7. Nowy podział kategorii regionów na lata 2021–2027
 8. Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027
 9. Wyzwania i cele rozwoju Polski
 10. Zarys finansowania – budżet dla Polski na lata 2021–2027
 11. Układ programów krajowych i regionalnych
 12. Obszary wspierane ze środków UE
 13. Wymiar terytorialny wsparcia w latach 2021–2027 – ZIT, RLKS
 14. Rola samorządów w nowej perspektywie finansowej 2021–2027
 15. Zakres wsparcia dla przedsiębiorców
 16. Udział organizacji pozarządowych w realizacji projektów
 17. Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

Prowadzący

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.

Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Środki UE w nowym okresie programowania 2021–2027

Rozpoczęcie: 30.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń