logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy Prawo wodne z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r.

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci

Pracownicy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, księgowi, osoby odpowiedzialne za przygotowywanie wniosków taryfowych, zarządzający spółkami wodno-kanalizacyjnych, pracownicy gmin z zakresu gospodarki komunalnej, nadzorujący spółki wodno-kanalizacyjne.

Cel

Poznanie procedury zatwierdzenia taryf dla wody i ścieków, w tym doświadczeń we współpracy z Wodami Polskimi. Zapoznanie się z przeglądem najnowszego orzecznictwa w zakresu taryfowego, pozyskanie praktycznych informacji w zakresie sporządzania wniosku taryfowego.

Program

 1. Struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne, , Wody Polskie” – zadania i kompetencje
 2. Omówienie nowelizacji ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
 3. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego
 4. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych
 5. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy
 6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne – nowy podział wg ustawy z dnia 11 września 2019 r.). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych
 7. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
 9. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.,
  • streszczenie nietechniczne,
  • załączniki tekstowe i graficzne – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.
 10. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego
 11. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
 12. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 13. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach
 14. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne
 15. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady
 16. Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego
 17. Przepisy przejściowe w kontekście nowej ustawy Prawo wodne – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.
 18. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych.
 19. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne – pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe (opłata stała i zmienna).
 20. Wyznaczanie aglomeracji w rozumieniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 21. Analiza przypadku, konsultacje

Prowadzący

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych; trener szkoleń z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki wodno-ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. Ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy Prawo wodne z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Rozpoczęcie: 27.03.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 489 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń