logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Prawne aspekty sprzedaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznych z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Aktualności i szczególne regulacje w zakresie organizacji i prowadzenia procedur przetargowych i bezprzetargowych w systemie pracy zdalnej

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ostatnich zmian przepisów w obszarze bezprzetargowego i przetargowego trybu zbycia nieruchomości publicznych, a w szczególności omówienie nowelizacji dokonanej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2020r. poz. 1698).

Drugim kluczowym celem szkolenia będzie omówienie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem postępowań przetargowych oraz bezprzetargowych w formule nie wymagającej bezpośredniego kontaktu stron, a wymuszonej w szczególności poprzez wprowadzenie drogą administracyjną wymogu pracy zdalnej urzędów administracji samorządowej.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, oraz zawieraniem i realizacją umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznych.

Program nauczania:

 1. Zasady ogólne zbywania nieruchomości publicznych oraz ich stosowanie w kontekście aktualnych ograniczeń związanych ze stanem epidemii
  1. Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony do nabycia nieruchomości bez przetargu.
  2. Sprzedaż bez przetargu, a przetarg ograniczony. W jakich sytuacjach przetarg ograniczony będzie realizował zasadę równego dostępu do nieruchomości dla osób posiadających to samo uprawnienie.
  3. Przetarg pisemny. Omówienie szczególnych regulacji dotyczących przygotowania, organizacji i przeprowadzania przetargów pisemnych, z uwzględnieniem informowania o wyniku postępowania oraz protokołowania przebiegu takiego przetargu.
 2. Zapewnienie wymogu jawności przy gospodarowaniu nieruchomościami w trybie przetargowym i bezprzetargowym
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu i w trybie bezprzetargowym, omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu z uwzględnieniem ograniczenia lub wyłączenia dostępności siedziby urzędu dla osób, które mogłyby zapoznać się z treścią wykazu.
  2. Ogłoszenie o przetargu po 6 października 2020 r. tj. po zmianach w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości – omówienie zmian w przepisach oraz podsumowanie aktualnie wymaganego sposobu ogłaszania przetargów.
 3. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań po zmianach rozporządzenia wykonawczego obowiązujących od 6 października 2020r.
  1. Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów po 6 października 2020r.;
  2. Zmiana ogłoszenia o przetargu poprzez wprowadzenie procedury przetargu zdalnego – dopuszczalność oraz ryzyka prawne i organizacyjne;
  3. Zakres danych identyfikujących uczestników przetargu – jakie dane może zbierać organizator przetargu, i kiedy wymagając określonych informacji o uczestniku organizator przekroczy swoje uprawnienia;
  4. Cel przetwarzania danych osobowych przez podmiot zbywający – omówienie przepisów RODO oraz motywów rozporządzenia precyzujących zakres celów przetwarzania i wystąpień UODO w tym zakresie;
  5. Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych uczestnika przetargu i rokowań, a następnie nabywcy wyłonionego w wyniku przetargu lub rokowań bezprzetargowych. Zestawienie zgody podmiotu danych oraz celu wynikającego z przepisu prawa i celu niezbędności do zawarcia i wykonania umowy;
  6. Obowiązki informacyjne zbywającego – organizatora przetargu lub rokowań bezprzetargowych jako administratora danych osobowych i sposoby ich wykonania zgodnie z RODO w dokumentacji procedury zbycia nieruchomości.
 4. Prowadzenie przetargu ustnego i pisemnego w stanie zagrożenia epidemią i w stanie epidemii
  1. Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego obowiązująca od 6 października 2020r. – szczególne regulacje prawne, które mogą być zastosowane do przeprowadzenia i zamknięcia przetargu ustnego w kontekście ograniczeń i obostrzeń administracyjnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii;
  2. Rejestracja osoby zainteresowanej udziałem w przetargu ustnym na odległość – możliwość czy obowiązkowy element procedury prowadzonej na odległość?
  3. Identyfikacja i weryfikacja uczestników przetargu prowadzonego na odległość – wymogi rozporządzenia a inne regulacje prawne zapewniające uwierzytelnienie strony czynności prawnej
  4. Etapy postępowania przetargowego, które mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
  5. Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego;
  6. Protokół z przetargu ustnego realizowanego w trybie zdalnym, a protokół z przetargu pisemnego – nowe zasady podpisywania protokołu.
 5. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie procedury zbycia oraz oddania nieruchomości w najem/dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość
  1. Sposób i tryb prowadzenia czynności zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w kontekście ograniczeń i obostrzeń administracyjnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii – dostępne możliwości i wymogi prawne;
  2. Przeprowadzenie rokowań mających na celu ustalenie warunków umowy w sposób nie wymagający bezpośredniego kontaktu stron. Omówienie wymogów prawnych oraz dostępnych możliwości technicznych.
  3. Protokół z rokowań bezprzetargowych prowadzonych w trybie zdalnym – wymagania wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz możliwości działania stron na odległość.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawne aspekty sprzedaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznych z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Aktualności i szczególne regulacje w zakresie organizacji i prowadzenia procedur przetargowych i bezprzetargowych w systemie pracy zdalnej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.12.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń