logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kody GTU i oznaczenia literowe w nowej ewidencji VAT jednostek budżetowych

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Począwszy od 1 października 2020 roku państwowe jednostki budżetowe uznane za samodzielnego podatnika VAT oraz samorządowe jednostki i zakłady budżetowe objęte centralizacją rozliczeń w VAT w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT wyślą jeden elektroniczny plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT, z nowymi oznaczeniami literowymi i kodami GTU.

Nowy plik JPKVAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPKVAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy będą raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom kontrolnym i analitycznym, będzie przedmiotem analiz prowadzonych przez Szefa KAS. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce. Przewidziane kary ma skłaniać podatników do przesyłania ewidencji przygotowanych z należytą starannością.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – termin dla jednostek sektora finansów publicznych: od 1 października 2020 i nowy JPK VAT: JPKV7M dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie oraz JPKV7K dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
 2. Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli kiedy mogą nałożyć 500zł kary za każdy błąd w przesłanej elektronicznej ewidencji VAT.
 3. Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 4. Dane identyfikujące podatnika w nowej elektronicznej ewidencji VAT – zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT oraz dla celów PIT, CIT, ZUS oraz numeru mikrorachunku podatkowego (IRP).
 5. Dane w zakresie sprzedaży pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego oraz wymóg oznaczania jaki towar lub usługa jest przedmiotem sprzedaży.
 6. Nowe kody GTU – co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13.
 7. Zastosowanie kodów GTU w jednostkach budżetowych – przykłady.
 8. Nowe dodatkowe znaczniki literowe – wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TTWNT, TTD, MRT, MRUZ, I42, I63, BSPV, BSPVDOSTAWA, BMPV_PROWIZJA, MPP.
 9. Oznaczenia dowodów sprzedaży : „RO”, „WEW”, „FP”.
 10. Zastosowanie znaczników literowych – przykłady.
 11. Dane w zakresie zakupu pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.
 12. Nowe dodatkowe znaczniki literowe – wyjaśnienie znaczników literowych: ”IMP”, „MPP”
 13. Oznaczenia dowodów nabycia: „VAT_RR”, „WEW”, „MK”.
 14. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – kiedy w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu oznaczyć transakcję symbolem „MPP” ?.
 15. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa i likwidacja rachunku VAT WSPÓLNE w państwowych jednostkach budżetowych.
 16. VAT zwolniony a VAT niepodlegający czyli fundamentalny problem nowej elektronicznej ewidencji VAT – zakres obowiązywania art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT oraz zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do zadań publicznych realizowanych przez jednostki budżetowe oświaty i pomocy społecznej jako zadań niepodlegających pod VAT w świetle nowej interpretacji ogólnej z 10 czerwca 2020 roku.
 17. Przegląd rozwiązań w zakresie VAT i konieczność dostosowanie zarządzeń i polityk rachunkowości do nowych realiów – wzory prawidłowego księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT i z mechanizmem podzielonej płatności.
 18. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kody GTU i oznaczenia literowe w nowej ewidencji VAT jednostek budżetowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.11.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń