logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kodeks Postępowania Administracyjnego. Postępowanie administracyjne w dobie epidemii Covid 19

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów, osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej, pracownicy organów administracji rządowej, pracownicy organów administracji samorządowej.

Cel szkolenia

Prowadzenie postępowania administracyjnego w okresie epidemii koronawirusa (COVID-19) stwarza wiele problemów, z którymi muszą zmierzyć się wszystkie organy administracji publicznej stosujące przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ich pracownicy. Celem szkolenie jest uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.

Program szkolenia:

 1. Wszczęcie postępowania.
  1. Czynności związane z wszczęciem postępowania.
  2. Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.
  3. Kontrola formalna wniosku.
  4. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny z RODO.
  5. Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.
  6. Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
  7. Kiedy brak jest formalny, a kiedy ma inny charakter?
  8. Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.
 2. Terminy.
  1. Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.
  2. Obliczanie terminów. Wpływ epidemii na bieg terminów. Kiedy termin został przerwany, a kiedy się nie rozpoczął?
  3. Terminy procesowe i materialno prawne z uwzględnieniem szczególnych zasad obowiązujących w czasie epidemii.
  4. Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
  5. Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.
 3. Doręczenia.
  1. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
  2. Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia. Szczególne sposoby doręczeń w czasie epidemii. Przesyłki hybrydowe.
  3. Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne, przez publiczne obwieszczenia.
 4. Wyjaśnianie sprawy.
  1. Postępowanie wyjaśniające. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów. Szczególne rozwiązania dotyczące wyjaśniania spraw w czasie epidemii.
  2. Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów. Umocowanie urzędnika.
  3. Zaświadczenia i oświadczenia.
  4. Moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów.
  5. Wezwanie świadków i stron. Czynny udział strony w postępowaniu i szczególne rozwiązania w tym zakresie, obowiązujące w czasie epidemii.
  6. Metryka sprawy, protokoły i adnotacje. Zasada pisemności postępowania.
  7. Udostępnianie akt sprawy.
  8. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
  9. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
  10. Mediacja w postępowaniu administracyjnym. Mediator i jego zadania. Stosowanie mediacji w toczących się już postępowaniach. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.
  11. Zawieszenie postępowania po nowelizacji i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 5. Rozstrzygnięcia.
  1. Decyzje administracyjne. Co powinna zawierać decyzja administracyjna?
  2. Formułowanie uzasadnień decyzji. Pouczenia.
  3. Wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej w czasie epidemii.
  4. Decyzje ostateczne i prawomocne.
  5. Wady decyzji – istotne i nieistotne. Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.
  6. Milczące załatwienie sprawy. Założenia i praktyka.
  7. Postanowienia.
 6. Postępowanie odwoławcze.
  1. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
  2. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
  3. Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
  4. Decyzje formalne i merytoryczne.
  5. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy. Nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

Osoba prowadząca kurs:

Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Trener z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od 13 lat związany z obsługą prawną terenowych organów administracji rządowej. Od 7 lat z powodzeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kodeks Postępowania Administracyjnego. Postępowanie administracyjne w dobie epidemii Covid 19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.12.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 600 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń