logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego z informacją dodatkową za rok 2020

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego gminy, powiatu, województwa za rok 2020, a w szczególności w zakresie załącznika do sprawozdania finansowego jakim jest „Informacja dodatkowa” oraz jego zgodności z danymi wykazywanymi w bilansie, w rachunku zysków i strat, w zestawieniu zmian funduszu oraz w bilansie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 12 „Informacja dodatkowa” wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej. Na szkoleniu omówione zostaną dane i informacje jakie należy przygotować w urzędzie gminy, w urzędzie miasta, w starostwie powiatowym, w urzędzie marszałkowskim w celu sporządzenia informacji dodatkowej danej jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Program nauczania:

 1. Źródła prawa normujące obowiązujące w Polsce zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej – specyfika sprawozdania finansowego w świetle art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości i przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2020 – wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 3. Przykłady typowych nieprawidłowości polityk rachunkowości w poszczególnych rodzajach jednostek – przychody i koszty na przełomie roku 2020/2021.
 4. Terminy, nowy wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2020 dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – specyfika urzędów jako jednostek, specyfika organu podatkowego, specyfika bilansu budżetu.
 5. Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu budżetu za rok 2020.
 6. Bilans – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2020 .
 7. Rachunek zysków i strat – powiązanie zapisów księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2020.
 8. Zestawienie zmian funduszu – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2020.
 9. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w Informacji dodatkowej i ich powiązanie z bilansem budżetu, z bilansem jednostki, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu za rok 2020.
 10. Wprowadzenie do „Informacja dodatkowa” – wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, dane jednostki a problem z NIP i REGON po centralizacji rozliczeń w VAT, omówienie polityki rachunkowości jednostek, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.
 11. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2020 w zakresie:
  • szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,
  • zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
  • kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,
  • wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,
  • wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,
  • liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
  • danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
  • danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
  • podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
  • kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
  • kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
  • kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
  • wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
  • łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
  • kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
  • innych informacji dla pozycji 1.16.,
  • wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
  • kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
  • kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
  • informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
  • innych informacji dla pozycji 2.5.,
  • inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..
 12. Korekty obrotów i sald w zakresie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 – omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 13. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Tomasz Wojtania doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego z informacją dodatkową za rok 2020 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń