logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dochody, wydatki, należności, zobowiązania w rocznej sprawozdawczości budżetowej 2020- prezentacja i wycena księgowa danych budżetowych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej typu „RB” określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych w poszczególnych rodzajach sprawozdaniach typu RB, mające swój negatywny wpływ na rzetelność danych księgowych wykazywanych w sprawozdawczości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane przede wszystkim dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową.
 2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” i na sprawozdaniu finansowym, a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych i jego związek z jednolitym plikiem kontrolnym.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce – typowe nieprawidłowości polityk rachunkowości na rok 2020 oraz ich omówienie.
 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2020 – wycena na dzień bilansowy a wycena na moment początkowy (powstania).
 5. Weryfikacja księgowań roku 2020 – księgowość jednostek uznawanych i nie uznawanych za samodzielnych podatników VAT, objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń VAT, stosujących mechanizm podzielonej płatności i białą listę VAT.
 6. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań – VAT a typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków w jednostkach objętych centralizacją w VAT, a prawidłowość takich rozwiązań w państwowych jednostkach budżetowych.
 7. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia, należności i zobowiązania na dzień bilansowy.
 8. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań – zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe.
 9. Zasady prezentacji aktywów trwałych i aktywów obrotowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań – typowe nieprawidłowości w zakresie inwestycji i środków trwałych w budowie oraz braku amortyzacji środków trwałych o wartości do 10 tys. zł w rachunku zysków i strat i w informacji dodatkowej.
 10. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS.
 11. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy.
 12. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich: Rb-28UE, Rb-28UE WPR.
 13. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40.
 14. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.
 15. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” a sprawozdaniem finansowym – problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i samorządowych.
 16. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dochody, wydatki, należności, zobowiązania w rocznej sprawozdawczości budżetowej 2020- prezentacja i wycena księgowa danych budżetowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.12.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń