logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przygotowanie do zamknięcia roku 2020 z podatkiem VAT - VAT w budżecie

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie przygotowania jednostek budżetowych i pozabudżetowych do bilansowego i budżetowego zamknięcia roku 2020 z podatkiem VAT, zasad sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej typu "RB” z podatkiem VAT oraz zasad sporządzania sprawozdawczości finansowej według stanu na 31 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem podatku VAT i obowiązujących na dzień bilansowy zasad wyceny aktywów i pasywów.

Na szkoleniu omówione zostaną typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych w poszczególnych rodzajach sprawozdaniach typu „RB” w zakresie podatku VAT, mające swój negatywny wpływ na rzetelność danych księgowych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania danych na przełomie roku 2020/2021 wraz z ich omówieniem, w świetle nowych wytycznych Ministerstwa Finansów opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane przede wszystkim dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rzetelność danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości oraz typowe przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
 2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” i na sprawozdaniu finansowym, a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych i jego związek z jednolitym plikiem kontrolnym i mikrorachunkiem podatkowym (IRP) – definicja podmiotu rachunkowości budżetowej i przypadki łamania zasady podmiotowości.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2020 – wycena na dzień bilansowy a wycena na moment początkowy (powstania).
 4. Typowe nieprawidłowości polityk rachunkowości na rok 2020 – przykłady i ich omówienie na przykładzie błędnych interpretacji RIO i wzajemnie sprzecznych stanowisk MF.
 5. Nowy obowiązujący od 1 października 2020 JPK – księgowość jednostek uznawanych i nie uznawanych za samodzielnych podatników VAT, objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń VAT, stosujących i nie stosujących mechanizm podzielonej płatności i białą listę VAT, a.
 6. Roczne księgowania i zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków budżetowych) z podatkiem VAT w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2020 – VAT a typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków, problem jednostek rozliczających VAT na kontach 271 i 272 organu finansowego (budżetowego) .
 7. Roczne księgowania i zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania z podatkiem VAT w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2020 – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia, należności i zobowiązania na dzień bilansowy, stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami i zasady prawidłowej wyceny należności i zobowiązań a rażąco naruszające te zasady stanowisko KR RIO zaprezentowane dla ZMP.
 8. Roczne księgowania i zasady prezentacji aktywów trwałych i aktywów obrotowych z podatkiem VAT w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2020 – typowe nieprawidłowości w zakresie inwestycji i środków trwałych w budowie oraz braku amortyzacji środków trwałych o wartości do 10 tys. zł w rachunku zysków i strat i w informacji dodatkowej, zasady wykorzystanie konta 300 Rozliczenie zakupu i ustalania ceny nabycia i kosztu wytworzenia.
 9. Roczne księgowania i zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw z podatkiem VAT w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2020 – zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe a nowe stanowisko MF dotyczące zamknięcia roku 2020.
 10. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego z podatkiem VAT – analiza instrukcji do poszczególnych sprawozdań w zakresie podatku VAT.
 11. Wymogi w zakresie zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” a sprawozdaniem finansowym za rok 2020 z podatkiem VAT.
 12. Odpowiedzi na pytania i schematy księgowań.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przygotowanie do zamknięcia roku 2020 z podatkiem VAT - VAT w budżecie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń