logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dyrektor szkoły/przedszkola w uprawnieniach i szczególnych regulacjach zarządczych oraz rozwiązaniach organizacyjnych w czasie funkcjonowania zdalnego kształcenia. Zdalne funkcjonowanie rady pedagogicznej i innych organów szkoły- zadania, uprawnienia ,kompetencje

To szkolenie zostało odwołane.

Cel szkolenia

Szkolenie on-line skierowane jest do kadry kierowniczej szkół i przedszkoli. Jego celem jest doprecyzowanie zadań dyrektora szkoły/przedszkola dot. sposobu i zasad realizacji zadań szkoły/przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, zasad i trybu współdziałania z uczniami i rodzicami, regulacji zarządczych dot. zdalnej pracy nauczycieli jako realizatorów pracy zdalnej uczniów z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, ich wieku i etapu edukacyjnego. Podczas szkolenia zostaną omówione i udostępnione wzory zarządzeń, procedur wewnątrzszkolnych oraz innych form czynności wykonawczych wynikających z obowiązków kadry kierowniczej szkół i przedszkoli, w tym dokumentowania pracy w czasie zawieszenia stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Adresaci szkolenia

Dyrektor szkoły/przedszkola w uprawnieniach i szczególnych regulacjach zarządczych oraz rozwiązaniach organizacyjnych w czasie funkcjonowania zdalnego kształcenia. Zdalne funkcjonowanie rady pedagogicznej i innych organów szkoły- zadania, uprawnienia ,kompetencje.

Program nauczania:

 1. Zmiany w oświacie (prawie oświatowym ) wprowadzone art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
 2. Zasady i optymalny sposób organizacji szkoły/przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 410)
 3. Zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.
 4. Dyrektor jako organizator i przewodniczący zdalnych posiedzeń rady pedagogicznej- modyfikacja planu posiedzeń rady pedagogicznej i regulaminu działalności rady. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady w czasie trwania pandemii.
 5. Dyrektor jako pracodawca w czasie zdalnej realizacji kształcenia:
  • zlecenie pracy zdalnej,
  • dokumentowanie czasu pracy nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
  • czynności nauczycieli w zdalnej funkcji realizacji nauczania, a godziny ponadwymiarowe.
 6. Czynności zarządcze dyrektora jako organizatora procesu kształcenia na odległość: szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493):
 7. Zarządzenie dyrektora w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 8. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Osoba prowadząca kurs

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dyrektor szkoły/przedszkola w uprawnieniach i szczególnych regulacjach zarządczych oraz rozwiązaniach organizacyjnych w czasie funkcjonowania zdalnego kształcenia. Zdalne funkcjonowanie rady pedagogicznej i innych organów szkoły- zadania, uprawnienia ,kompetencje (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.12.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie zostało odwołane – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń