logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - rozliczenie dochodów i wydatków roku 2020/2021

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego określa zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad dokonywania wydatków majątkowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, zasad finansowania, rozliczania, wyceny i ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 i w 2021 w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane przede wszystkim do samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i innych zainteresowanych jednostek realizujących wydatki z RFIL.

Program nauczania:

 1. Tarcza antykryzysowa i utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych a środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – wyjaśnienie dlaczego RFIL nie jest państwowym funduszem celowym.
 3. Rola BGK i zasady finansowania inwestycji z funduszu na poszczególnych etapach realizacji, wnioski, wydatkowanie wsparcia, informacja o wykorzystaniu środków.
 4. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych, w ustawie PIT i ustawie CIT – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa a specyfika inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostkach i zakładach budżetowych gmin, powiatów i województw.
 5. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i problemy z finansowaniem środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wieloletnie zaniedbania Ministerstwa Finansów związane z funkcjonowaniem klasyfikacji budżetowej.
 6. Klasyfikacja budżetowa a finansowanie środków trwałych w budowie metodami budżetowymi i pozabudżetowymi – strona dochodowa i wydatkowa Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 7. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020/2021 – definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji w ustawie o rachunkowości, w ustawie PIT i CIT, w ustawie o finansach publicznych.
 8. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2020/2021.
 9. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2020 – charakterystyka najważniejszych zasad klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 10. Problem tzw. niskocennych środków trwałych finansowanych z paragrafu 421, 424 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz problem finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkami bieżącymi – zaniżanie wydatków majątkowych a zawyżanie wydatków bieżących (przykłady praktyczne).
 11. Zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2020 do wydatków majątkowych i ich powiązanie z kontem 011 i 013..
 12. Obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych – zasady tworzenia obiektów inwentarzowych w świetle KSR 11 oraz ich klasyfikowanie w świetle KŚT 2016.
 13. Finansowanie środków trwałych a „biała lista” podatników VAT po jej zmianach Tarczą antykryzysową i ustawą z dnia 5 czerwca 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
 14. Finansowanie środków trwałych a zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) – problemy z rozliczaniem środków trwałych i inwestycji z rachunku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 16. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe – warunki uznania składnika majątku za środek trwały i problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2020.
 17. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.
 18. Zakres zastosowania konta 840 i wynikający z ustawy o rachunkowości okres rozliczania inwestycji i środków trwałych korzystających z wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 19. Rozliczanie dochodów i wydatków kasowo zrealizowanych z konta RFIL i problemy wynikłe z rozliczeń podatku VAT – przeksięgowanie równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu w konta dochodów na koto wydatków i wycena wydatków bez podlegającego odliczeniu podatku VAT a zasady rocznego rozliczania RFIL wynikające z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku.
 20. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – wzór bilansu i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB” oraz w Informacji o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 21. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - rozliczenie dochodów i wydatków roku 2020/2021 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 04.12.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń