logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rozwiązywanie problemów w gospodarowaniu odpadami

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin i miast oraz jednostek organizacyjnych gmin oraz członkowie zarządów i pracownicy związków międzygminnych – zajmujący się zagadnieniami odbierania odpadów i opłatami za gospodarowanie odpadami.

Program nauczania:

 1. Omówienie zasad uznawania substancji za odpad zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz na podstawie wyroków sądów krajowych
 2. Co jest odpadem, a co nim nie będzie – analiza przykładów podawanych przez uczestników
 3. Przyporządkowanie odpadów do odpowiednich kodów – ćwiczenia
 4. Odpady palne i niepalne – ćwiczenia
 5. Prowadzenie ewidencji odpadów w BDO – ćwiczenia z udziałem uczestników szkolenia, omówienie najczęściej występujących błędów:
  1. możliwość prowadzenia ewidencji w formie papierowej,
  2. nowe wzory dokumentów ewidencyjnych,
  3. rola administratora głównego,
  4. zasady logowania,
  5. rodzaje kart ewidencji odpadów – kto powinien je prowadzić,
  6. możliwości wcześniejszego generowania KPO,
  7. możliwości uzupełnienia KPO po awarii systemu (wg nowelizacji ustawy o odpadach),
  8. odbieranie odpadów,
  9. ewidencja transportującego odpady,
  10. nowy termin przesyłania sprawozdań w gospodarce odpadami za 2019 rok.
 6. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: analiza prowadzona przez uczestników szkolenia:
  1. pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  2. zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  3. kompetencje organów wydających decyzje (z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych).
 7. Planowane zmiany w gospodarce odpadami i ich skutki
 8. Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
  1. analiza rodzajów odpadów,
  2. uznanie odpadów za palne lub niepalne,
  3. operat przeciwpożarowy jako dokument ograniczający możliwości magazynowania odpadów,
  4. skutki wydania opinii negatywnej przez organy wykonujące kontrolę,
  5. zmiana zasad magazynowania odpadów w firmie – kiedy niezbędna, kiedy potrzebna,
  6. wyliczanie możliwości magazynowych i ich przełożenie na kwotę zabezpieczenia roszczeń,
  7. ćwiczenia w zakresie wyliczania zabezpieczenia roszczeń dla różnych odpadów.
 9. Zmiana zasad przekazywania odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów – analiza sytuacji podawanych przez uczestników
 10. Zmiana terminów magazynowania odpadów i skutki wynikające z nieterminowego przekazywania odpadów
 11. Sankcje administracyjne i finansowe: kto je nakłada i na kogo są nakładane
 12. Zmiany w gospodarce odpadami

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony trener, ekspert. Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska. Aktualnie kierownik wydziału kontroli gospodarowania wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Były kierownik w Oddziale Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Członek grupy roboczej gospodarki odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rozwiązywanie problemów w gospodarowaniu odpadami (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.12.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń