logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach i w przedszkolach. Praktyczne aspekty wdrożenia w modelu obsługi wspólnej ( CUW, ZEAS) oraz w modelu księgowości rozproszonej (naliczanie płac w jednostce)

Szkolenie adresowane do:

dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek systemu oświaty, do dyrektorów CUW, ZEAS-sów itp., do głównych księgowych szkół, przedszkoli, CUW-ów, do pracowników odpowiedzialnych za naliczanie płac, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, do osób reprezentujących organy prowadzące, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zadania związane z zarządzaniem oświatą. Do osób bezpośrednio zajmujących się wdrażaniem PPK w jednostce, pracowników działów kadrowych, prawnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką PPK.

Cele ogólne:

1 stycznia 2021r. przepisy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) obejmą jednostki sektora finansów publicznych, w tym takich pracodawców jak szkoły i przedszkola. Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to proces, do którego należy dobrze się przygotować. Warto zatem poznać zasady i z odpowiednim wyprzedzeniem opracować harmonogram działań tak, aby dopełnić wszelkich nałożonych na pracodawcę obowiązków i nie przekroczyć określonych ustawą terminów. Ponieważ warunkiem prawidłowego przygotowania procesu wdrożenia PPK jest przede wszystkim znajomość przepisów ustawy o PPK oraz umiejętność ich stosowania w praktyce, zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie zadań i obowiązków związanych z PPK w aspekcie praktycznym. Podczas szkolenia zostaną omówione regulacje prawne związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wprowadzania w jednostkach oświaty. Ma to szczególne znaczenie w kontekście różnych modeli prowadzenia obsługi księgowej, w tym płac – czyli w tzw. modelu obsługi wspólnej ( CUW, ZEAS) oraz w modelu księgowości rozproszonej (naliczanie płac i wyplata wynagrodzenia w jednostce oświatowej).

Korzyści szkolenia

W czasie szkolenia omówione zostaną zarówno kwestie związane z odpowiedzialnością dyrektora szkoły/przedszkola-czyli osoby działającej w imieniu pracodawcy, związane z obowiązkiem informacyjnym, z zawieraniem umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK, jak i kwestie związane z odpowiedzialnością za wdrożenie zadania w CUW-e, ZEASIE, itp.

Podczas szkolenia pracodawcy dowiedzą się:

jakie są założenia programu PPK?

jak wdrożyć PPK w swojej firmie?

 1. o czym mówi ustawa o PPK?
 2. czy każda jednostka musi mieć PPK?
 3. co to jest instytucja finansowa i jak ją wybrać?
 4. jakie terminy obowiązują przy wprowadzeniu PPK?
 5. jaka jest różnica między umową o zarządzanie a umową o prowadzenie ?
 6. gdzie uzyskać odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania?

Szkolenie jest prowadzone w konwencji interaktywnej, łączącej wykład z częścią warsztatową, podczas której uczestnicy mogą zadawać pytania ekspertowi prowadzącemu.

Ponadto szczegółowo zostanie poruszona problematyka źródeł finansowania PPK oraz możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK przez uczestnika PPK.

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie – czyli czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK):
  • założenia programu,
  • pojęcie podmiotu zatrudniającego i osób zatrudnionych,
  • osoby objęte PPK,
  • deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK.
 2. PPK w jednostkach finansów publicznych.
 3. Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK:
  • wybór instytucji finansowej – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, kryteria wyboru instytucji finansowej,
  • obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych,
  • zakres przekazywanych informacji,
  • zawarcie umowy o zarządzanie,
  • zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 4. Wpłaty na PPK:
  • wpłaty po stronie pracownika i pracodawcy,
  • dobrowolne zwiększenie kwoty wpłat – dobrowolne wpłaty osoby zatrudnionej i podmiotu zatrudniającego,
  • możliwość obniżenia wysokości wpłaty pracownika,
  • wpłata powitalna i dopłata roczna,
  • terminy naliczania i odprowadzania wpłat.
 5. Wdrożenie PPK w szkole/ w przedszkolu – obowiązki dyrektora pracodawcy.
 6. Możliwość zintegrowanego wdrożenia PPK we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych danej gminy, miasta, powiatu.
 7. Realizacja zadań, w tym potrąceń płacowych związanych z PPK w modelu księgowości rozproszonej (naliczanie płac i potrącenia w jednostce oświatowej).
 8. Realizacja zadań, w tym potrąceń płacowych związanych z PPK w modelu obsługi wspólnej (naliczanie płac i potrącenia w CUW, ZEAS, w urzędzie, w starostwie ).

  8.Wypłaty z PPK:

  • wypłata po osiągnięciu 60 roku życia,
  • świadczenie małżeńskie,
  • wypłata transferowa,
  • wypłata w razie poważnego zachorowania,
  • dziedziczenie oraz podział środków,
  • rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej.
 9. Zwrot środków z PPK:
  • wcześniejsze wycofanie środków,
  • uwarunkowania podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków.
 10. Jak realizować proces wdrożenia PPK w szkole, przedszkolu, w cuw, w gminie, powiecie.

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach i w przedszkolach. Praktyczne aspekty wdrożenia w modelu obsługi wspólnej ( CUW, ZEAS) oraz w modelu księgowości rozproszonej (naliczanie płac w jednostce) (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń