logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Prawo zamówień publicznych – omówienie zmian i nowych rozwiązań w ustawie z 11 września 2019r

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest uczestnikom procesu zakupowego po stronie zamawiającego oraz wykonawców, członków komisji przetargowych, osobom przygotowujący m dokumentacje przetargową, wykonującym czynności w postepowaniu.

Celem szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów.

11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Już dziś warto się zapoznać z jej treścią i porównać z obecnymi przepisami, gdyż nowa ustawa jest bardzo obszerna (ponad 600 artykułów) i istotnie zmienia system zamówień publicznych w Polsce.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 1. Wprowadzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych :
  1. podstawowe pojęcia słowniczka nowej ustawy
  2. zamówienia bagatelne
  3. zamówienia wielorodzajowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia wg. Nowej ustawy Pzp
  1. zamówienia wielorodzajowe
  2. opis przedmiotu zamówienia dla dostaw i usług
  3. opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych
  4. przedmiotowe środki dowodowe : etykiety , certyfikaty
 3. Szacowanie wartości zamówienia wg. Nowej ustawy Pzp
  1. zamówienia o podobnym charakterze
  2. zamówienia polegające na powtórzeniu
  3. szacowanie w prawie opcji
  4. szacowanie z podziałem na rodzaj zamówienia
 4. Kryteria kwalifikacji wykonawców
  1. warunki przedmiotowe i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków – przedmiotowe środki dowodowe
  2. warunki podmiotowe
  3. przesłanki wykluczenia z postępowania podstawowe i fakultatywne
  4. dokumenty składane przez wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania – podmiotowe środki dowodowe
 5. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
 6. Wstępne konsultacje rynkowe
 7. Tryby udzielania zamówień o wartości powyżej progów unijnych
  1. przetarg nieograniczony
  2. zamówienie z wolnej ręki
 8. Tryb udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych
  1. tryb podstawowy
  2. zamówienie z wolnej ręki
 9. Sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia
  1. dla zamówienia o wartości nie przekraczającej progów unijnych
  2. dla zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 10. Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp
  1. klauzule abuzywne
  2. prawo opcji
  3. zmiana treści umowy.

Osoba prowadząca szkolenie:

Andrzej Łukaszewicz – Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawo zamówień publicznych – omówienie zmian i nowych rozwiązań w ustawie z 11 września 2019r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń