logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Jakie są źródła finansowania działalności OSP? Ekwiwalent dla strażaków oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP

Celem szkolenia

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy na temat finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw obsługujących Ochotnicze Straże Pożarne, komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzących sprawy OSP, pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych, członków zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, prawników zainteresowanych prawem ochrony przeciwpożarowej, wszystkich zainteresowanych prawem ochrony przeciwpożarowej.

Program nauczania:

 1. Finansowanie OSP – co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej? Najważniejsze informacje dotyczące dotacji na działalność OSP
  • Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie, czy co miesiąc?
  • Jak wyegzekwować od strażaków systematyczne rozliczanie paliwa?
  • Czy gmina powinna mieć podpisaną umowę z członkiem OSP na rozliczenie paliwa czy wystarczy aby był to któryś z kierowców?
  • Skąd brać informację o normach zużycia paliwa? Czy PSP powinna podawać te normy gminie do wiadomości?
  • Czy podczas imprez komercyjnych, gdzie OSP zarabia, gmina musi finansować paliwo?
  • Jak rozliczyć paliwo na wyjazd na pogrzeb członka OSP?
  • Czy Rio będzie akceptować zapis w karcie – pogrzeb?
  • •Jak rozliczyć karty paliwowe, gdy samochody stoją, a sprzęty pracują?
  • Jeśli na karcie paliw będzie wyjazd gospodarczy to kto zapłaci za paliwo wykorzystane na ten wyjazd?
  • Czy w karcie powinny być kolumny praca na postoju i praca urządzenia specjalnego i ewentualnie ogrzewanie WEBASTO?
  • Czy karta musi być miesięczna czy może być kwartalna?
  • W jaki sposób prowadzić karty drogowe?
  • Czy można zapisać w karcie pojazdu i prace urządzenia specjalnego i pracę na postoju?
  • Jak rozliczać paliwo w stosunku miesięcznym?
  • Czy według nowych przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina będzie mogła korzystać z OSP przy organizacji przedsięwzięć dla mieszkańców?
  • Czy gmina, która zamierza udzielić dotacji OSP na podstawie art. 32. Ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powinna podjąć dodatkową uchwałę o udzielenie dotacji? Czy wystarczające jest zaplanowanie dotacji w uchwale budżetowej?
  • Jakie są zasady dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Województwa- Urząd Marszałkowski?
  • Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku gdy właścicielem jest jednostka OSP?
  • W jakiej formie przekazać dotację? Jakie dotacje – czy z działu finansów publicznych, czy ochrony przeciwpożarowej?
  • Czy dotacja dla OSP to dotacja celowa, przedmiotowa, czy może podmiotowa?
  • Czy można przekazywać miesięczne dotacje dla OSP?
  • Czy mundur galowy służy do podnoszenia i utrzymania gotowości bojowej?
  • Czy gmina może finansować zakup mundurów galowych?
 2. Jakie badania strażaków musi zlecić gmina? Kto powinien je opłacić?
  • Co w sytuacji kiedy jednostka nie wyjeżdża do akcji – wówczas gmina musi zapłacić za badania?
  • Czy jeżeli gmina ma podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy na przeprowadzanie badań okresowych strażaków, czy strażak może wykonać badania indywidualnie w innej przychodni i przedstawić fakturę?
  • Czy w czasie trwającej epidemii należy wysłać na pierwsze, wstępne badania osobę, która zgłasza chęć dołączenia do OSP?
 3. Finansowanie wyżywienia – czy można finansować z budżetu gminy?
  • Wyżywienia dla OSP w trakcie akcji – na jakiej podstawie prawnej?
  • Czy wyżywienia nie powinno zapewnić PSP w czasie działań ratowniczych?
  • Czy w przypadku długotrwałego działania trwającego ponad 2 dni w którym uczestniczy bardzo dużo jednostek PSP i OSP możliwe jest sfinansowanie wyżywienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Czy w takim przypadku ekwiwalent można sfinansować z rezerwy?
  • Czy dopuszczalny jest zakup wody do picia dla osp podczas bardzo licznych pożarów w okresie wiosennym ale nie koniecznie trwających powyżej 6h?
  • Czy można finansować inny sprzęt medyczny dla OSP?
  • Czy jest możliwość prawna dofinansowania dronów?
  • Czy gmina musi finansować wszystko, co OSP sobie zażyczy?
  • Czy OSP powinno zająć się zleceniem przeglądów i napraw, a potem przesłać tylko fakturę do gminy?
  • Jak wygląda finansowanie działalności OSP jako stowarzyszenia?
  • Co wchodzi w skład umundurowania – tylko mundury, czy też koszarowe ubrania?
  • Czy należy wykonywać coroczne przeglądy przepięciowe obuwia gumowego?
  • Jak rozliczać pracę sprzętu mechanicznego – np. piła do drewna?
  • Co pracownik musi brać pod uwagę rozliczając karty pracy sprzętu? Jak wygląda to w innych urzędach?
  • Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane?
  • Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?
  • Czy gmina może współfinansować przekazanie samochodu dla OSP?
  • Czy przekazany samochód ma być zawarty w ewidencji gminny czy straży pożarnej?
  • Skąd pozyskiwać środki zewnętrzne na kupno samochodu dla OSP?
  • Za co gmina powinna ponosić wydatki na rzecz OSP, a za co nie musi?
  • Jak i kiedy rozliczać wyjazdy strażaków? Jak wygląda w praktyce dofinansowanie w takim przypadku?
  • Jak zinterpretować pojęcie podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy? Czy np. AODO w zwykłej OSP jest to podstawowy sprzęt?
  • Czy gmina musi płacić za szkolenia strażaków?
  • Czy za pierwsze podstawowe szkolenie gmina może nie ponosić kosztów?
  • Czy można ubezpieczyć strażnicę?
  • Jak przygotować się do kontroli z RIO? Co może zostać sprawdzone pod kątem finansowania OSP?
 4. Jak liczyć ekwiwalent dla strażaków? Ubezpieczenie w trakcje akcji
  • Czy strażak sam ma się ubezpieczyć, czy gmina też musi w tym uczestniczyć? Czy strażacy sami powinni zadbać o swoje ubezpieczenie?
  • Procedury i sposób postępowania w przypadku, gdy strażak ulegnie wypadkowi – jak wygląda cała procedura?
  • Członkowie OSP zwrócili się do gminy z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym tj. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, szkolenie to nie było organizowane przez gminę ani Straż Państwową – czy gmina postąpiła dobrze odmawiając wypłaty ekwiwalentu?
  • Jaką rolę pełni gmina, komendant w momencie, gdy strażak ulegnie wypadkowi?
  • Kto wypłaca odszkodowanie?
  • Czy gmina może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której będzie musiała wypłacić odszkodowanie strażakowi?
  • W jaki sposób sprawdzić godz. i minuty udziału strażaka w akcji w celu naliczenia ekwiwalentu do wypłaty?
  • Czy pracownik Gminy powinien to weryfikować i czy ma prawo odmówić wysłania druha na szkolenie jeśli nie jest spełniony ww. warunek?
  • Ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych – jakie? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?
  • Kiedy gmina musi wypłacić odszkodowanie dla strażaków?
  • Czy za udział w zawodach pożarniczych należy się ekwiwalent?
  • Czy za udział w szkoleniu online ( teoria) należy się ekwiwalent?
  • Czy za szkolenie nie ukończone np. przez niezaliczenie komory należy się ekwiwalent?
  • Czy za alarm fałszywy można naliczyć ekwiwalent?
  • Czy za kurs sternika motorowodnego dla strażaka w OSP KSRG za który gmina zapłaciła należy się dodatkowo ekwiwalent? Czy taki kurs kwalifikuje się jako „szkolenie pożarnicze”
  • Jakie ubezpieczenie dla strażaków – 24 godzinne, czy tylko na okres wyjazdów na akcję?
  • Wypadek w drodze do remizy, np. skręcona kostka – czy gmina musi wypłacić odszkodowanie?
  • Wypłaty ekwiwalentu – co miesiąc, czy co kwartał?
  • Jak wyliczyć ekwiwalent, jeżeli strażak złoży wniosek 31.12, a na akcji był tydzień wcześniej?
  • Jak naliczać ekwiwalent za akcję, a jak za szkolenia?
  • Na jakiej podstawie wyliczać wysokość ekwiwalentu?
  • Ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej – jak to rozliczać – godzinowo, minutowo? Zaokrąglać w górę, w dół?
  • Jeśli wójt wyśle straż do akcji kryzysowej np. do powodzi, to też trzeba naliczać ekwiwalent? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
  • Jak płacić za ekwiwalent za „wypożyczanie” straży do innego działania?
  • Jak wyliczać ekwiwalent? Stała stawka, czy % od najniższej krajowej?
  • Czy gmina musi podjąć uchwałę przy ustaleniu stałej stawki ekwiwalentu?
  • Czy za każdym razem, gdy zmienia się wysokość płacy minimalnej to gmina musi zmieniać uchwałę dotyczącą ekwiwalentu?
 5. Jak powinna wyglądać współpraca na linii urząd gminy a OSP? Co znaczy, że gmina musi zapewnić gotowość bojową?
  • Czy jest możliwość, aby samorządy pomagały OSP przy rocznych rozliczeniach do urzędu skarbowego?
  • Co wchodzi w skład rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym?
  • Jak wypełniać sprawozdania oraz formularze potrzebne przy rozliczeniu z urzędem skarbowym?
  • Badania okresowe strażaków – czy trzeba trzymać się rozporządzenia, czy można wysyłać strażaków na dodatkowe badania na wysokości?
  • Jakie zadania ma gmina w stosunku do OSP? Co gmina powinna robić?
  • Czy szkolenie BHP dla strażaków powinno być co roku?
  • Czy strażacy OSP powinni mieć szkolenie BHP? Kto może zrobić i co jaki okres?
  • Co straż jako stowarzyszenie może w gminie?
  • Jak burmistrz lub wójt może zarządzać OSP jako stowarzyszeniem?
  • Zatrudnienie kierowców – na pełen etat, czy na 1/3?
  • Przekazanie sprzętu – czy sprzęt dla OSP można przekazać na własność OSP, czy musi być własnością gminy?
 6. Budynek jednostki należy do gminy – czy gmina płaci za cały budynek, czy tylko za garaż albo salę? Czy musi ogrzewać cały budynek?
  • Inwentaryzacja sprzętu – co ile musi być prowadzona inwentaryzacja?
  • Jak stworzyć protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji? Co musi zawierać?

Osoba prowadząca kurs:

inżynier urbanista. Od 1986 roku pracuje w Urzędzie Gmin aktualnie na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie którego prowadzone są sprawy związane między innymi z ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Sprawy związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP prowadzi w Urzędzie Gminy od 1986 roku do chwili obecnej. Jest również Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Od trzydziestu czterech lat jest Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, pełniąc różne funkcje w Związku OSP na szczeblach Gminnym, Powiatowym, Wojewódzkim i Centralnym. Odbył szereg szkoleń z zakresu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Jakie są źródła finansowania działalności OSP? Ekwiwalent dla strażaków oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.11.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.11.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń