logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Inwentaryzacja 2020 w dobie pandemii koronawirusa

Cel i korzyści ze szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi inwentaryzacji, a w szczególności możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, w tym nabytych do walki z koronawirusem, a także omówienie metod, terminów i częstotliwości inwentaryzacji, czy ważności opisu terenu strzeżonego. Zaprezentowana będzie dokumentacja inwentaryzacji, oraz czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Podniesiona też będzie kwestia zasad ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z terminami rozliczenia inwentaryzacji oraz ugruntują wiedzę w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych, oraz etapów i terminów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie. Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów popełnianych w trakcie czynności inwentaryzacyjnych oraz poznanie sposobów ich zapobiegania.

Adresaci szkolenia:

Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania rozliczeń.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne.
 2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.
 3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
  • Spis z natury;
  • Uzgadnianie sald;
  • Weryfikacja sald.
 4. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 5. Teren strzeżony.
 6. Rodzaje inwentaryzacji – pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza.
 7. Wymóg porównania zasobów nieruchomości.
 8. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji, w tym:
  • wydanie zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji,
  • przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji;
  • szkolenie członków komisji i zespołów spisowych;
  • zadania przewodniczącego komisji;
  • zadania komisji inwentaryzacyjnej;
  • zadania zespołu spisowego;
  • znakowanie składników majątkowych.
 9. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
 10. Inwentaryzacja kasy.
 11. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
 12. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
 13. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
 14. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.
 15. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 16. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.
 17. Przykładowe zarządzenie w sprawie inwentaryzacji.
 18. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

Anna Kuśmierczuk – Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka wielu artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, doświadczony szkoleniowiec, ceniona przez uczestników m.in. za wiedzę, doświadczenie i łatwość w nawiązywaniu kontaktu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Inwentaryzacja 2020 w dobie pandemii koronawirusa (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.11.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.11.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń