logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Najnowsze zmiany przepisów w zakresie podatków lokalnych

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnej problematyki podatków i opłat lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie uchwał podatkowych. W trakcie szkolenia zostanie wyjaśnione, jak uniknąć zarzutów ze strony organu nadzoru wobec uchwał podatkowych (w tym dotyczących stawek, zwolnień, inkasa podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), a także zostaną zaprezentowane najnowsze zmiany w podatkach lokalnych i najświeższe orzecznictwo sądowo – administracyjne oraz nadzorcze w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym „opłaty śmieciowej” oraz stanowiska ministerstw.

W trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka uchwał w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej, które obowiązują do końca 2020 r. Przykładowo czy należy podjąć jakieś działania w tym zakresie, a jeśli tak to kiedy i jakie?

Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone przykładowe uchwały w tym:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, radców prawnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Program nauczania:

 1. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie podatków lokalnych:
  • zmiana przepisów w zakresie doręczeń zastępczych? Przesyłki niedoręczone w okresie epidemii, co dalej z tymi przesyłkami?
  • niezłożenie deklaracji śmieciowej zagrożone grzywną w drodze mandatu karnego (uwaga! zmiany od 4 września 2020 r. – zmiana wykroczenia wykonawczego), co w sytuacji gdy podatnik deklaruje niewłaściwą (zaniżoną) ilość osób albo deklaruje, że założy kompostownik, a tego nie zrobi – nowe rozwiązania prawodawcy w dochodzeniu należności z tytułu tej opłaty, mandat za niezłożenie deklaracji śmieciowej lub jej zmiany i mandat za nieposiadanie kompostownika,
  • nowe obowiązki nałożone na wójta gminy w związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (stanowisko KRUS z 10 sierpnia 2020 r.), w tym zasady potwierdzania umów dzierżawy przez wójta, konsekwencje zmian tych przepisów w zakresie obowiązku podatkowego w podatku rolnym,
  • podatek od gruntów z instalacjami OZE – czy jest możliwe przeniesienie obowiązku płatności podatku od nieruchomości na właścicieli instalacji OZE?
 2. Nieruchomości letniskowe i mieszane w stanowiskach Ministerstwa.
 3. Uchwały obligatoryjne i uchwały fakultatywne, a więc, które uchwały w zakresie podatków i opłat muszą być podjęte przez radę gminy, a które nie. Uwaga nowy termin na dostosowanie uchwał śmieciowych do nowych przepisów.
 4. Sposób redagowania uchwały (podawanie podstawy prawnej i publikatora) – zasady techniki prawodawczej w tym zakresie, np. czy przywoływać w podstawie prawnej uchwały zmiany ustawy, które opublikowano, a nie weszły w życie, a zostały już opublikowane?
 5. Skutki niepodjęcia uchwały na kolejny rok.
 6. Co dalej z programami pomocowymi (w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej), które wygasają z dniem 31 grudnia 2020 r.?
 7. Co dalej z Covidowymi programami pomocowymi w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości i w zakresie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości po 30 września 2020 r. i 31 grudnia 2020 r.? Czy można podjąć w 2020 r. kolejną uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, gdy poprzednia uchwała przestała obowiązywać? Czy podatnik podatku od nieruchomości może korzystać z ulgi w zapłacie po skorzystaniu z przedłużenia terminu płatności tego podatku?
 8. Uchwały w sprawie stawek podatkowych – termin na podjęcie uchwały w tej sprawie? Kiedy najpóźniej rada gminy powinna podjąć uchwałę na kolejny rok? Stawki maksymalne obowiązujące w 2021 r.
 9. Jakich błędów unikać przy konstruowaniu tych uchwał? Najnowsze orzecznictwo w zakresie zwolnień o charakterze podmiotowo – przedmiotowym.
 10. Błędy w uchwałach określające datę wejścia w życie uchwały. Czy wyższe opłaty za śmieci mogą wchodzić w życie z datą wsteczną?
 11. Które uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych można podjąć w trakcie roku? Czy można zmieniać uchwały w trakcie roku, a jeśli tak – to które?
 12. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany w prawie i ich wpływ na kształt tych uchwał.
 13. Czy inkasent musi być wskazany w uchwale? Czy można – w uchwale – uzależnić wysokość wynagrodzenia za inkaso od terminowych wpłat? Czy pobór podatków i opłat w drodze inkasa może obejmować należne odsetki, koszty upomnienia a także zaległości podatkowe? Nieprawidłowości w konstruowaniu uchwał w sprawie inkasa.
 14. Programy pomocowe w związku z COVID-19 – jakich regulacji nie zamieszczać?; przykłady wykroczeń organu stanowiącego poza upoważnienia ustawowe.
 15. Uchwały w sprawie zwolnień podatkowych. Termin na podjęcie uchwały w sprawie zwolnień podatkowych.
 16. Uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta i drewna. Skutki braku opinii izby rolniczej.
 17. Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych.
 18. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.
 19. Uchwała w sprawie opłat lokalnych.
 20. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej (co z podjętą uchwałą w dobie epidemii?). Jakie błędy są najczęściej popełniane?
 21. Najświeższe orzecznictwo sądowo – administracyjne i nadzorcze w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym:
  • budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
  • czy słup reklamowy to budowla,
  • kwalifikacja obiektów – budowla czy budynek?
  • jak liczyć terminy procesowe, od jakiej daty liczymy „zamrożenie” tych terminów (14 marzec, 20 marzec czy 31 marzec 2020 r.), a od jakiej daty ich „odmrożenie”? (od 23 maja, 24 maja czy 25 maja 2020 r.,
  • czy wystarczające jest wskazanie w tytule uchwały Covidowej, że dotyczy ona przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19?,
  • czy ze zwolnienia Covidowego może skorzystać podmiot, który wydzierżawia swoje nieruchomości przedsiębiorcom?,
  • czy można zwolnić z podatków lokalnych wyłącznie niezadłużonych wobec gminy?,
  • jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
  • czy opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych (domki letniskowe) można ustalić za pewien okres korzystania z nieruchomości (nie za cały rok),
  • czy przy ustalaniu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości tzw. niezamieszkałych można uzależnić końcową opłatę od ilości wywozów (opróżnień) w trakcie miesiąca,
  • jak prawidłowo ustalić ulgę za kompostownik?,
  • metoda – zużycie wody przy ustalaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • potwierdzenie prawa do zwolnienia w „opłacie śmieciowej”,
  • zwolnienie kompostownikowe w orzecznictwie
  • czy mieszkaniec musi podawać przyczyny zmiany deklaracji „śmieciowej”?,
  • czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
  • czy regionalna izba obrachunkowa jest organem właściwym w zakresie działalności nadzorczej w stosunku do uchwały rady gminy dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym?,
  • stosowanie Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • opodatkowanie elektrowni wiatrowych – najnowszy wyrok TK,
  • co dalej z opłatą miejscową/klimatyczną,
  • opodatkowanie domków letniskowych,
  • czy budynek użytkowany w części należy opodatkować w całości,
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości – zarządca czy osoba, z którą zarządca zawarł umowę?,
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntu pod liniami energetycznymi – właściciel gruntu czy kabli w okresie do końca 2018 r.,
  • skuteczne/zgodne z prawem doręczenie decyzji,
  • stawka dla garaży wielostanowiskowych,
  • czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością,
  • kiedy biegnie termin, jeśli decyzję skarżący otrzymał wcześniej niż pełnomocnik,
  • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
  • opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego,
  • metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • kalkulacja zryczałtowanej stawki za odpady z domków letniskowych,
  • czy w uchwale można wskazać, że opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obciążeni nie tylko właściciele nieruchomości, ale też inne osoby wytwarzające śmieci?

Osoba prowadząca kurs:

Aneta Chmielowiec – specjalista w zakresie podatków lokalnych, z kilkunastoletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie wymiaru, ewidencji księgowej podatków i opłat, a także podatkowej pomocy publicznej udzielanej przez gminy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 2012 – 2015 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie, w marcu 2016 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, od czerwca 2016 r. posiada tytuł radcy prawnego; wykładowca na studiach podyplomowych (z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, a także Ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Najnowsze zmiany przepisów w zakresie podatków lokalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.11.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.11.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń