logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Prawo budowlane w 2020 r. w świetle aktualnych uregulowań prawnych

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie aspektów prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego od spraw związanych z planowaniem przestrzennym, kwestiami ochrony środowiska i zabytków do prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów specustawy oraz nowelizacji z 2020 r. wraz z przepisami przejściowymi.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych- wydziały budownictwa, inwestycji, pracowników urzędów miast/gmin- wydziały planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska, pracownicy nadzoru budowlanego- PINB/WINB, pracownicy urzędów wojewódzkich, jednostek drogowych, inwestorów, deweloperów, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, oraz innych podmiotów zainteresowanych problematyką szkolenia- np. uczelnie, szpitale, pełnomocnicy, projektanci itd.

Program nauczania:

 1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)
 2. ZMIANY PROCEDURY UDZIELANIA POZWOLEŃ BUDOWLANYCH/DOPUSZCZANIA OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA ZAWARTE W SPECUSTAWACH DOT. COVID-19(m.in. art. 12 i 12b, art. 31 i 31d, przepisy dot. wstrzymania/zawieszenia terminów, udostępniania akt, stosowania art. 10 kpa i in. przepisów procedury)
 3. Wskazanie przepisów przejściowych do nowelizacji z lipca i września 2020r.
 4. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
 5. Odstępstwo od warunków technicznych- zmiany w tym zakresie
 6. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego- w tym nowe uregulowania w tym zakresie. Jakie decyzje są załączane do wniosku o pozwolenie na budowę (omówienie podstawowych kwestii dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in. ustaw rzutujących na proces inwestycyjno-budowlany)
 7. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
 8. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)
 9. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr. bud, w tym w zakresie zmiany przepisu. Zmiany projektu technicznego- art. 36b Pr. bud.
 10. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art. 37 Pr. bud. nowy art. 37 a oraz art. 57 g
 11. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę- omówienie art. 40 Pr. bud
 12. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
 13. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
 14. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych
 15. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania- zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa
 16. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 17. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)
 18. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń, „dobre praktyki” (UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia)

Osoba prowadząca szkolenie:

Agnieszka Masłowska- Gądek – Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa). Od 2012 r. trener szkoleń prawnych, współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawo budowlane w 2020 r. w świetle aktualnych uregulowań prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.11.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.11.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń