logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Najczęściej występujące problemy w przedsiębiorstwie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

Celem szkolenia

Ochrona zasobów wodnych i racjonalne nimi gospodarowanie jest jednym z głównych elementów kształtujących politykę ekologiczną państwa. Obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wód w Polsce wynika z Ramowej Dyrektywy Wodnej [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego…]. Dyrektywa zobowiązuje do prowadzenia takiej polityki wodnej, która zapewni ludziom dostęp do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, umożliwiającej rozwój gospodarczy i społeczny, przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów gmin, miast, marszałkowskich a także dla pracowników zakładów usług komunalnych zajmujących się problematyką gospodarki wodno-ściekowej.

Program nauczania:

 1. Analiza definicji wynikających z Prawa Wodnego – na przykładach
 2. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody:
  • organy ustanawiające strefy
  • które ujęcia podlegaja strefom
  • kto i na jakich zasadach wyznacza strefie ochrony bezpośredniej
  • analiza zagrożeń – strefa ochrony pośredniej
  • występujące braki i błędy w opracowywanych analizach zagrożeń
  • zakazy na terenie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej
  • skutki wyznaczenia strefy ochrony pośredniej
  • kontrola przestrzegania obowiązków i zakazów na wyznaczonych strefach i jej skutki
 3. Rodzaje ścieków, w tym z miejsc magazynowania odpadów – warunki powstawania i zagospodarowania
 4. Wymogi przy funkcjonowaniu na terenie zagrożonym powodzią – decyzja zwalniająca z zakazu
 5. Zakazy na terenach zagrożonych powodzią – decyzje zwalniające z zakazów
 6. Prowadzenie zbierania lub przetwarzania odpadów na terenie zagrożonym powodzią
  • rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych
  • zbieranie odpadów np. w PSZOK
  • przetwarzanie odpadów w instalacji
 7. Zgody wodnoprawne:
  • przedsięwzięcia wymagające zgłoszenia
  • kiedy wydaje się pozwolenia wodnoprawne
  • oceny wodnoprawne
 8. Legalizacja lub likwidacja urządzenia wodnego – wnioski, decyzje, opłaty.
 9. Zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami
  • organy uprawnione do kontroli.
  • prowadzenie kontroli planowej
  • uprawnienia przy przeprowadzaniu kontroli interwencyjnej
  • obowiązki i prawa kontrolowanego
 10. Przygotowywanie danych do opłat za usługi wodne – omówienie na przykładach
  • ilość pobranej wody
  • ilość odprowadzanych ścieków
  • wyliczanie ilości wód opadowych i roztopowych
  • weryfikowanie przedłożonych informacji w trakcie kontroli
  • opłaty podwyższone – kiedy są nakładane i kto może je nakładać
 11. Zasady zagospodarowania osadów ściekowych oraz innych odpadów powstających w wyniku uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków
 12. Pytania i konsultacje indywidualne

Osoba prowadząca kurs:

Anna Panek-Kisała – doświadczony trener, ekspert. Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska. Aktualnie kierownik wydziału kontroli gospodarowania wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Były kierownik w Oddziale Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Członek grupy roboczej gospodarki odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Najczęściej występujące problemy w przedsiębiorstwie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.11.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.11.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń