logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Gmina i Skarb Państwa jako strona umowy najmu lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem szczególnych regulacji wynikających ze stanu epidemii

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie praktycznych problemów związanych z przygotowywaniem i realizowaniem umów najmu lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości. Szczególny nacisk zostanie na szkoleniu położony na prezentację aktualnych uregulowań prawnych oraz najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się czynnościami z zakresu konstruowania i wykonywania umów najmów lokali mieszkalnych.

Program nauczania:

 1. Najem lokali mieszkalnych z zasobu publicznego – uprawnienia i obowiązki gminy i Skarbu Państwa jako wynajmującego
  • istotne postanowienia umowy najmu lokalu mieszkalnego w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów;
  • wstąpienie w stosunek najmu – omówienie zasad funkcjonowania tej instytucji oraz jej skutków w zakresie praw i obowiązków gminy;
  • nawiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego w czasie trwania małżeństwa – skutki prawne i konsekwencje dla gminy i Skarbu Państwa jako wynajmującego;
  • Jaki jest status prawny małżonka i bliskich najemcy? Czy są oni najemcami, lokatorami, osobami uprawnionymi do przebywania w lokalu i jakie są prawne konsekwencje przyporządkowania do każdej z wymienionych kategorii;
  • Rozwód, podział majątku, orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego lokalu po rozwodzie – konsekwencje w sferze praw i obowiązków najemcy lokalu;
  • Cesja praw i obowiązków najemcy lokalu – prawna dopuszczalność, konsekwencje i rekomendowane kierunki działania gminy i Skarbu Państwa jako wynajmującego;
  • najem okazjonalny według aktualnej praktyki i orzecznictwa;
 2. Postanowienia i zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę przygotowując umowę najmu lokali mieszkalnych – omówienie z przytoczeniem orzecznictwa sądów powszechnych i aktualnej praktyki
  • Oznaczanie stron w umowie oraz wskazanie adresów dla doręczeń;
  • Ustalenia stron w zakresie obiegu korespondencji w toku wykonywania umowy najmu i ustalenie prawidłowego doręczenia nieodebranej korespondencji;
  • Postanowienia dotyczące wygaśnięcia lub kontynuacji najmu w przypadku śmierci najemcy;
  • Ustalenia w zakresie sposobu korzystania z lokalu oraz celu najmu czy rodzaju działalności jaka ma być prowadzona w lokalu – pożytki z lokalu stanowiące podstawę do potencjalnego zakwalifikowania umowy jako dzierżawy;
  • Tryb, terminy i dokumentacja dotycząca wydania lokalu najemcy oraz przejęcia władania lokalem po wygaśnięciu najmu;
  • Dopuszczalność ponoszenia nakładów na lokal, tryb ewentualnego zatwierdzania nakładów przez właściciela, sposób rozliczenia poniesionych nakładów po zakończeniu umowy.
 3. Zakończenie stosunku prawnego najmu lokalu oraz jego następstwa
  • Tryb, termin i podstawy prawne wypowiedzenia umowy najmu, w szczególności w zakresie umowy najmu na czas oznaczony.
  • Władanie lokalem po rozwiązaniu umowy najmu – wynagrodzenie czy odszkodowanie za korzystanie z lokalu? Zasady obliczania, dochodzenia zapłaty oraz terminy przedawnień
  • Aktualna praktyka i orzecznictwo w zakresie ustalania odpowiedzialności właściciela za zwrot nakładów na rzecz najętą. Analiza odpowiedzialności za zwrot nakładów w kontekście posiadania w dobrej i złej wierze oraz w świetle przepisów szczególnych.
 4. Najem lokalu mieszkalnego z zasobów publicznych w świetle regulacji szczególnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii – przedstawienie i omówienie przepisów oraz aktualnej praktyki ich stosowania pod kątem ewentualnego powtórzenia obostrzeń i ograniczeń prawnych:
  • Czy stan epidemii jest siłą wyższą? Wpływ stanu epidemii na zdolność stron do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego;
  • Stan epidemii i wynikające z niego konsekwencje jako podstawy do dokonania przez sąd modyfikacji umowy najmu w trybie klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.)
  • Ustawowe wydłużenie czasu trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego – omówienie regulacji szczególnych oraz warunków formalnych, jakie muszą spełnić strony umowy w celu osiągnięcia zamierzonego skutku prawnego
  • Procedura zawieszenia płatności czynszu najmu. Podstawy prawne odraczania, umarzania i rozkładania na raty wymagalnych należności wynikających z najmu lokalu;
  • Wpływ stanu epidemii na postępowania sądowe o zapłatę należności z tytułu najmu lokalu oraz na postępowania egzekucyjne, w tym eksmisje z lokali;
  • Czy stan epidemii powoduje zawieszenie biegu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy najmu? Czy w aktualnej sytuacji należy kierować do sądu pozwy z umowy najmu czy też można wstrzymać takie czynności?

Osoba prowadząca szkolenie:

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Gmina i Skarb Państwa jako strona umowy najmu lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem szczególnych regulacji wynikających ze stanu epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń