logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy, pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy, wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej, osób kontrolujących zamówienia publiczne, kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce, innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Cele szkolenia:

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykładu:

Program nauczania:

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – (Dz.U. Z 2019 r., poz. 2019) – tryb

podstawowy.

 1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp:
  • progi kwotowe,
  • wyłączenia stosowania ustawy Pzp.
 2. Przygotowanie postępowania w trybie podstawowym według nowej ustawy Pzp:
  • Analiza potrzeb zamawiającego – wstępne konsultacje rynkowe,
  • Wybór wariantu trybu podstawowego,
  • komisji przetargowej – czy obowiązkowa?
  • Szacowanie wartości zamówienia (nowe zasady), opisywanie przedmiotu

  zamówienia,

  • Ustalenie warunków zamówienia oraz postanowienia Specyfikacji Warunków

  Zamówienia – warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia,

  podmiotowe lub przedmiotowe środki dowodowe, wykonawcy wspólnie

  ubiegający się o udzielenie zamówienia, wadium, ustalenie terminów, obowiązek

  odbycia wizji lokalnej, kryteria oceny ofert itd.

  • Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 3. Komunikacja w postępowaniu – tryb podstawowy
  • Obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej
  • Forma składania dokumentów oraz oświadczeń,
  • Wymagania w zakresie komunikacji – Specyfikacja Warunków Zamówienia
 4. Wszczęcie oraz przebieg postępowania w trybie podstawowym
  • Ogłoszenie o zamówieniu – moment wszczęcia postępowania
  • Udostępnienie Specyfikacja Warunków Zamówienia – strona internetowa
  • Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia – nowe obowiązki

  zamawiającego,

  • Składanie ofert – Wycofanie lub zmiany ofert,
  • Otwarcie ofert – przy użyciu systemu teleinformatycznego,
  • Co w przypadku ofert złożonych po terminie ?
  • Obowiązek informacyjny Prezesa UZP
 5. Badanie i ocena złożonych ofert.
  • Dokumenty i oświadczenia – badanie prawidłowości złożonego podpisu

  elektronicznego

  • Przesłanki odrzucenia oferty,
  • Badanie rażąco niskiej ceny
  • Obowiązek wzywania wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia środków

  dowodowych,

  • nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu,
  • wybór najkorzystniejszej oferty a termin związania ofertą – obowiązki zamawiającego
 6. Zakończenie postępowania:
  • Udzielenie zamówienia publicznego, a unieważnienie postępowania,
  • Co w przypadku kiedy wykonawca uchyla się od [odpisania umowy?
  • Ogłoszenie o zakończeniu postępowania.
 7. Wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • Zasady wykonania umowy – współdziałanie zamawiającego z wykonawcą,
  • Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 8. Środki ochrony prawnej – nowy stan prawny.
 9. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs:

Dorota Dołhan – ekonomista, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej. Praktyk w zakresie zamówień publicznych (zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców). Ukończyła wiele specjalistycznych kursów, seminariów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Ceniony trener zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.10.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.10.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń