logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Rzeszów

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji VAT w jednostkach i zakładach budżetowych, rozliczanie podatku VAT w urzędach, rozliczenia dochodów i wydatków budżetowych w organie finansowym obowiązujące od 1 października 2020 r.

To szkolenie zostało odwołane.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia ksiąg podatkowych gmin, powiatów i województw oraz państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, z uwzględnieniem specyfiki i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych oświaty, specyfiki zadań i wymogów ustawy o finansach publicznych dla rozliczeń prowadzonych w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, a także zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych organu finansowego (budżetowego), w tym zasad ustalania kasowego wyniku wykonania budżetu, z uwzględnieniem nowych obowiązujących od 1 października 2020 roku obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Księgi podatkowe w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa i zasady ich prowadzenia po 1 października 2020 roku.
 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Zasady prowadzenia ewidencji VAT – nowy JPK VAT: JPKV7M dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie oraz JPKV7K dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
 4. Problemy z nazwą podatnika i jego identyfikacją za pomocą numeru NIP – zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym typu RB i na sprawozdaniu finansowym.
 5. Problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru tzw. mikrorachunku podatkowego (Indywidualny Rachunek Podatkowy) w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 6. Centralizacja rozliczeń w VAT w gminach, powiatach i województwach – kto podlega a kto nie podlega centralizacji rozliczeń w VAT w świetle ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2020:
  • zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • konta księgowe organu budżetowego, konta księgowe organu podatkowego, konta księgowe jednostek budżetowych wykonujących budżet (z uwzględnieniem rachunku dochodów własnych oświaty), konta księgowe samorządowych zakładów budżetowych i ich wzajemne powiązanie;
  • zasady funkcjonowania kont a zasady budżetowe: zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji VAT;
  • paragraf 453 podatek VAT i jego odmienne ujęcie w budżecie państwa od ujęcia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
   • szczególna rola rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach;
  • zalecenia MF i RIO w zakresie zastosowania paragrafu 453 podatek VAT i ich dokłada analiza;
  • specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń, a wzorowane na budżecie państwa księgowe refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu oraz ich wpływ na rzetelność danych i ksiąg rachunkowych;
  • mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa;
   • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny;
 8. Księgi rachunkowe i wzory księgowań dla gmin, powiatów, województw – zasady prawidłowej ewidencji księgowej podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w samorządowych jednostkach budżetowych, w rachunkach dochodów własnych oświaty, w samorządowych zakładach budżetowych, w zakresie zadań własnych i zleconych oraz rozliczenie podatku VAT w księgach urzędu gminy i miasta, starosta powiatowego i urzędu marszałkowskiego, rozliczenie dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT w księgach organu budżetowego (finansowego).
 9. Księgi rachunkowe i wzory księgowań dla państwowych jednostek budżetowych – ewidencja księgowa podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz jego rozliczenie w księgach organu podatkowego KAS i w budżecie państwa.
 10. Ewidencja VAT – nowy JPK VAT (JPKV7M, JPKV7K) oraz elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT obwiązująca od 1 października 2020:.
 11. Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług:
  • dane identyfikujące podatnika w nowej elektronicznej ewidencji VAT;
  • dane w zakresie sprzedaży pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego oraz wymóg oznaczania jaki towar lub usługa jest przedmiotem sprzedaży;
  • kody GTU i oznaczenia GTU od 01 do 13;
  • dodatkowe znaczniki literowe: SW, EE, TP, TTWNT, TTD, MRT, MRUZ, I42, I63, BSPV, BSPVDOSTAWA, BMPV_PROWIZJA, MPP;
  • oznaczenia dowodów sprzedaży : „RO”, „WEW”, „FP”;
  • dane w zakresie zakupu pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego;
  • dodatkowe znaczniki literowe: ”IMP”, „MPP”;
  • oznaczenia dowodów nabycia: „VAT_RR”, „WEW”, „MK”.
 12. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – kiedy w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu oznaczyć transakcję symbolem „MPP” ?.
 13. VAT zwolniony a VAT niepodlegający czyli fundamentalny problem nowej elektronicznej ewidencji VAT – zakres obowiązywania art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT oraz zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do zadań publicznych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowe oświaty i likwidacja VAT zwolniony.
 14. Obieg dokumentów źródłowych – kto ma dokonywać opisu na dokumentach sprzedaży i zakupu w zakresie kodów GTU i nowych oznaczeń literowych oraz kto komu wysyła elektroniczną ewidencję VAT w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT?
 15. Przegląd rozwiązań w zakresie VAT i konieczność dostosowanie zarządzeń i polityk rachunkowości do nowych obowiązujących od 1 października 2020 roku obowiązków.
 16. Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli kiedy mogą nałożyć 500zł kary za każdy błąd w przesłanej elektronicznej ewidencji VAT
 17. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Tomasz Wojtania doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji VAT w jednostkach i zakładach budżetowych, rozliczanie podatku VAT w urzędach, rozliczenia dochodów i wydatków budżetowych w organie finansowym obowiązujące od 1 października 2020 r.

Rozpoczęcie: 14.10.2020 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie zostało odwołane – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń