logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2020/2021 r. (w jednostkach z głównym księgowych i przy obsłudze prowadzonej przez CUW) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli

Adresaci szkolenia

Kierownicy jednostek (wójtowie, burmistrzowie, członkowie zarządów, kierownicy jednostek organizacyjnych jst), skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz pracownicy merytoryczni wykonujący obowiązki w ramach kontroli zarządczej.

Cel szkolenia

Prowadzenie postępowania administracyjnego w okresie epidemii koronawirusa (COVID-19) stwarza wiele problemów, z którymi muszą zmierzyć się wszystkie organy administracji publicznej stosujące przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ich pracownicy. Celem szkolenie jest uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.

Program szkolenia:

 1. Inwentaryzacja w jednostce samorządowej
  • cel inwentaryzacji,
  • wewnętrzne unormowania w zakresie inwentaryzacji – co należy uregulować,
  • rozpoczęcie inwentaryzacji – kto ją inicjuje i w jaki sposób,
  • różnica pomiędzy uzgadnianiem sald a inwentaryzacją,
  • jak przeprowadzić likwidację środków trwałych przed rozpoczęciem spisu z natury,
  • metody przeprowadzania inwentaryzacji:
   1. spis z natury w tym: przygotowanie spisu; technika; inwentaryzacja składników majątkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej; wykorzystanie czytników kodów paskowych, pracownicy, którzy mogą uczestniczyć w spisie z natury; wycena wartości spisanych składników; inwentaryzacja obcych środków trwałych, inwentaryzacja: laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych
   2. potwierdzenia sald w tym: kiedy wysyłamy prośbę o potwierdzenia salda oraz jak się zachować jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od kontrahenta lub otrzymamy wcześniej niż sami wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie salda, czy inwentaryzujemy salda zerowe,
   3. porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w tym: jakie salda porównujemy; jakie dokumenty bierzemy pod uwagę,
  • terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, w tym jakie składniki pasywów i aktywów należy inwentaryzować corocznie, a jakie w innych okresach, w jakim okresie przeprowadzamy inwentaryzację drogą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji oraz co oznacza sformułowanie że inwentaryzację przeprowadzamy np. raz w ciągu 4 lat,
  • inwentaryzacja drogą weryfikacji – do kiedy należy przeprowadzić,
  • wybrane interpretacje Ministerstwa Finansów – departament rachunkowości, dotyczące inwentaryzacji.
 2. Odpowiedzialność za inwentaryzację
  • odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego, pracowników jednostki i członków komisji inwentaryzacyjnych – zasady odpowiedzialności,
  • prawidłowe powierzenie obowiązków w zakresie inwentaryzacji pracownikom jednostki,
  • kto i w jakim zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji,
  • najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.
 3. Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia
  • dokumentowanie inwentaryzacji – w jaki sposób ją dokumentujemy by nie mieć kłopotów w trakcie kontroli zewnętrznych,
  • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, w tym do kiedy należy przeprowadzić, jak udokumentować powstanie i rozliczenie różnic oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz obciążenie pracownika za niedobór,
  • odpowiedzialność materialna pracowników.
 4. Inwentaryzacja częste błędy w szczególności:
  • jeżeli przeprowadzamy inwentaryzację np. w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. to czy wg stanu na dzień 30 listopada czy 31 grudnia,
  • weryfikacja – z jakimi dokumentami należy porównać księgi rachunkowe,
  • błędy z zakresie inwentaryzacji laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych, aparatów fotograficznych, kamer, instrumentów muzycznych,
  • inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w bibliotekach przyszkolnych,
  • weryfikacja – czy przy inwentaryzacji gruntów można porównać księgi rachunkowe z ewidencją geodezyjną,
  • inwentaryzacja metodą spisu z natury środków trwałych raz w wciągu 4 lat – czy dotyczy to wszystkich środków trwałych,
  • metody inwentaryzacji majątku obcego znajdującego się w jednostkach np. będącego w użyczeniu,
  • metody inwentaryzacji sprzętu komputerowego, solarów itp. oddanego w używanie osobom trzecim,
  • inwentaryzacja składników majątkowych będących w użytkowaniu OSP,
  • metody inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych,
  • metody inwentaryzacji udziałów w spółkach kapitałowych,
  • metody inwentaryzacji akcji w spółkach kapitałowych,
  • w jakich odstępach czasowych należy inwentaryzować place zabaw, siłownie zlokalizowane np. w parkach,
  • do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację jeśli jej termin ustawowy upływa 15 stycznia, a dzień ten jest sobotą lub niedzielą.
 5. Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW
  • inwentaryzacja w jednostkach oświatowych zbiorów bibliotecznych – co stosujemy ustawę o rachunkowości czy skontrum,
  • kto zarządza i odpowiada za inwentaryzację przeprowadzaną metodą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji w jednostce z obsługą prowadzoną przez CUW,
  • kto powołuje komisje inwentaryzacyjne, czy są możliwe komisje łączone składające się z pracowników różnych jednostek.
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem
  • podstawa władania budynkiem i gruntem przez jednostki w świetle uregulowań art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
  • umowy najmu, dzierżawy,
  • umowy użyczenia,
  • trwały zarząd,
  • różnica pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem i dopuszczalność stosowania tych form w jednostkach samorządowych,
  • kto ewidencjonuje grunty i budynki przy umowie najmu, użyczenia, dzierżawy, trwałym zarządzie, użytkowaniu wieczystym,
  • na jakiej podstawie ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jednostki organizacyjnej grunt i budynek,
  • podstawa prawna zawierania przez kierowników jednostek organizacyjnych umów najmu dotyczących ich budynków,
  • nieruchomości w trwałym zarządzie np. jednostek oświatowych – kto ustala stawki czynszu – wójt czy dyrektor szkoły,
  • nadzór nad placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi – jakie są wymogi prawne,
  • ewidencja pozabilansowa – kiedy stosujemy.
 7. Majątek Gminy, a jednostki pomocnicze
  • zasady przekazywania składników mienia ruchomego i nieruchomego sołectwu (wzory dokumentów),
  • zasady nadzoru nad przekazanym sołectwu mieniem,
  • inwentaryzacja mienia przekazanego sołectwu.

Osoba prowadząca kurs:

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2020/2021 r. (w jednostkach z głównym księgowych i przy obsłudze prowadzonej przez CUW) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń