logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

ZFŚS 2020 po wejściu w życie ”tarczy antykryzysowej”

Cel i korzyści ze szkolenia:

Jednodniowe szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym z uwzględnieniem najnowszych przepisów dotyczących m.in. wyższych limitów zwolnień świadczeń socjalnych w roku 2020, oraz możliwości pomocy uprawnionym osobom w rozumieniu specustawy, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2. Na szkoleniu omówione będą zasady dokonania odpisu, poprawnego ewidencjonowania oraz korzystania ze środków funduszu socjalnego, uwzględniając kwestie opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych, uwzględniając obowiązkowe kryteria socjalne. Szkolenie przybliży również takie zagadnienia jak: kto może być, a kogo nie można pominąć w osobach uprawnionych do Funduszu, czym jest działalność socjalna, funkcjonowanie – lub nie komisji socjalnych, najczęściej występujące nieprawidłowości i jak ich uniknąć, oraz wskaże na sposoby zapobiegania przekroczeniu obowiązujących norm prawnych.

Adresaci szkolenia:

Kierownicy jednostek oraz główni księgowi – skarbnicy w budżecie, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, (przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy) odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Program nauczania:

 1. Omówienie zmian i zaprezentowanie podstaw prawnych do naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2020, w tym wskazanie na nowe limity zwolnień podatkowych oraz możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa.
 2. Terminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020.
 3. Przykłady wewnętrznych regulacji, zapewniających właściwą ochronę danych osobowych oraz przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS w roku 2020.
 4. Możliwość dokonania zmian w regulaminie ZFŚS ułatwiających składanie wniosków online o świadczenia socjalne, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, a jednocześnie umożliwić osobom uprawnionym korzystanie ze świadczeń socjalnych.
 5. Prawne możliwości zwiększania lub zmniejszania odpisu na ZFŚS.
 6. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:
  • Odpisy obligatoryjne i uznaniowe,
  • Członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty.
  • Pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania itp.)
  • Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 7. Obligatoryjny zakres ewidencjonowania Funduszu w księgach rachunkowych.
 8. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog.
 9. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS.
 10. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych – w tym możliwość żądania przez pracodawcę niezbędnych dokumentów.
 11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
 12. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
 13. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
 14. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
 15. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania oraz obowiązki.
 16. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
 17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
 19. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

Anna Kuśmierczuk – Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka wielu artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, doświadczony szkoleniowiec, ceniona przez uczestników m.in. za wiedzę, doświadczenie i łatwość w nawiązywaniu kontaktu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

ZFŚS 2020 po wejściu w życie ”tarczy antykryzysowej” (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.09.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.09.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń