logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Obliczanie dotacji oświatowych w 2020r. i aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w październiku z uwzględnieniem ograniczeń wzrostu i spadku dotacji

Adresaci szkolenia:

o Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego,

o Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych,

o Pracownicy zespołów obsługi oświaty lub centrów usług wspólnych w gminie i w powiecie obsługujących dotacje oświatowe,

o Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną:

Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.

Obowiązek rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji otrzymanej na 2020r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli dotacji udzielonych w latach 2018-2020r.

Program szkolenia:

1.Obliczanie wysokości dotacji na 2020r. i AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI KWOT DOTACJI i PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI:

Subwencja oświatowa na dzieci w wieku 6 lat i wyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym

Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji w czerwcu i październiku na podstawie wydatków bieżących - PRAKTYCZNE PRZYKŁADY,

2.ZASADY ZWROTU DOTACJI ZA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI JST UDZIELAJĄCYCH DOTACJI

3.Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie. Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.</>

4.EWIDENCJA KSIĘGOWA DOTACJI i ich rozliczenie w związku obowiązkiem przeznaczenia dotacji na uczniów z orzeczeniami na kształcenie specjalne

5.Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – PRZYKŁADY WYLICZENIA KWOT przewidzianych w subwencji i wydatków na kształcenie specjalne

6.Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2020r.

Osoba prowadząca kurs: Katarzyna Kułakowska

Doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (25 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne a od roku 2016 – wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Obliczanie dotacji oświatowych w 2020r. i aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w październiku z uwzględnieniem ograniczeń wzrostu i spadku dotacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.10.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.10.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń