logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Radom

Zasady ewidencji VAT od 1 października 2020 roku - likwidacja zwolnień z VAT, mechanizm podzielonej płatności i "biała lista" w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych. Czy każda faktura zakupowa objęta "split payment" będzie wykazywana w nowej elektronicznej ewidencji VAT?

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia księgowości budżetowej i nowej elektronicznej ewidencji VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, oraz zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych i planami kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Na mocy przepisów Tarczy antykryzysowej 4.0. począwszy od 1 października 2020 roku podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPKVAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Nowy plik JPKVAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy będą raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom kontrolnym i analitycznym, będzie przedmiotem analiz prowadzonych przez Szefa KAS. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce. Przewidziane kary ma skłaniać podatników do przesyłania ewidencji przygotowanych z należytą starannością.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady dokonywania wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe na rachunki zgłoszone i niezgłoszone do wykazu podatników VAT tzw. „białej listy VAT” wraz z nowymi zasadami i terminem składania zawiadomienia ZAW-NR określonymi w przepisach Tarczy antykryzysowej. Na szkoleniu omówione zostaną potencjalne konsekwencje dotyczące zwykłego podatnika i jednostki budżetowej związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu w roku 2020, z równoczesnym uwzględnieniem zasad dokonywania płatności z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i objętych załącznikiem nr 15 oraz przepisów art. 105a ustawy VAT.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i rozliczeń podatku VAT w roku 2020, w tym pierwsze wyniki kontroli NIK i wynikający z nich zarzut niegospodarności dla jednostek nieodliczających małych kwot.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. VAT a wycena dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań oraz zaangażowania, środków trwałych w budowie, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów obrotowych, przychodów i kosztów oraz zasady ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 3. Księgi podatkowe w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa a zasady prowadzenia rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych w świetle art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 4. Zasady identyfikacji podatnika za pomocą numeru NIP, REGON, IRP (mikrorachunek podatkowy) – problemy z zastosowaniem numeru NIP na dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON, w księgowości i w sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach np. KRUS.
 5. VAT w państwowych jednostkach budżetowych, a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – uznawanie i nie uznawanie jednostek i zakładów budżetowych za podatnika VAT oraz konsekwencje nowego podejścia Ministerstwa Finansów do zadań publicznych (np. posiłki i opieka, duplikaty świadectw) jako działalności niepodlegającej pod VAT w świetle interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych m.in. w zakresie edukacji publicznej i pomocy społecznej.
 6. Kontrole NIK centralizacji rozliczeń w VAT – jak się bronić przed NIK w związku z zarzutem niegospodarności w zakresie braku odliczeń małych kwot.
 7. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.
 8. Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez państwowe jednostki budżetowe – wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa i zasad funkcjonowania konta VAT WSPÓLNE.
 9. Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2020 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem wyodrębnionego konta do centralizacji rozliczeń w VAT jako drugiego (pozaustawowego) rachunku VAT – wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu (133).
 10. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek – zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2020 w przypadku gdy bank realizuje wydatki budżetowe z środków zgromadzonych na rachunku VAT nieujętych w planie finansowym (gdy dochody ujmowane są netto).
 11. Załącznik nr 15 do ustawy VAT i obowiązkowy dopisek na fakturach VAT „mechanizm podzielonej płatności” oraz kwota 15 tys. złotych – fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.
 12. Wyjaśnienie przypadków braku możliwości dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przypadki kiedy bank cofnie przelew i co robić gdy kontrahent nadal nie posługuje się rachunkiem rozliczeniowym – co to jest rachunek rozliczeniowy i kto musi go używać.
 13. „Biała lista” VAT w roku 2020 – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, potencjalne konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu i zasady składania oraz nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR.
 14. Termin składania zawiadomienia ZAW-NR i zakres ochrony przed sankcjami związany ze złożeniem zawiadomienia – wydłużenie terminu w Tarczy antykryzysowej.
 15. Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 wykaz podatników VAT – zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT oraz wyjaśnienie, których rachunków bankowych nie ma i nie będzie w wykazie podatników VAT, a które muszą się tam znajdować.
 16. Art. 105a ustawy VAT i odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe za transakcje do 15 tys. zł za które zapłaty dokonano na rachunek niezgłoszony do wykazu bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 17. Fakty i mity o sankcjach podatkowych dla jednostek budżetowych i pozabudżetowych dotyczące zastosowania wykazu i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – na co należy uważać, a co można uprościć.
 18. Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – termin dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 pażdziernika 2020 i nowy JPK VAT: JPKV7M dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie oraz JPKV7K dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
 19. Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 20. Dane identyfikujące podatnika w nowej elektronicznej ewidencji VAT – problem gmin o statusie miasta na prawach powiatu.
 21. Dane w zakresie sprzedaży pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego oraz wymóg oznaczania jaki towar lub usługa jest przedmiotem sprzedaży.
 22. Nowe kody GTU – co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13?
 23. Nowe dodatkowe znaczniki literowe – wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TTWNT, TTD, MRT, MRUZ, I42, I63, BSPV, BSPVDOSTAWA, BMPV_PROWIZJA, MPP.
 24. Oznaczenia dowodów sprzedaży : „RO”, „WEW”, „FP”.
 25. Dane w zakresie zakupu pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.
 26. Nowe dodatkowe znaczniki literowe – wyjaśnienie znaczników literowych: ”IMP”, „MPP”
 27. Oznaczenia dowodów nabycia: „VAT_RR”, „WEW”, „MK”.
 28. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – kiedy w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu oznaczyć transakcję symbolem „MPP” ?.
 29. Czy każda faktura zakupowa objęta mechanizmem podzielonej płatności jest prezentowana w nowej elektronicznej ewidencji vat – czy tylko faktury z vat naliczony podlegający odliczeniu?
 30. VAT zwolniony a VAT niepodlegający czyli fundamentalny problem nowej elektronicznej ewidencji VAT po likwidacji zwolnień z VAT interpretacją ogólną z 10 czerwca 2020 roku – zakres obowiązywania art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT oraz zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do zadań publicznych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowe oświaty i likwidacja VAT zwolniony.
 31. Zakres zastosowania przepisów ustawy o finansach publicznych do zadań publicznych niepodlegających pod VAT po zmianie stanowiska MF i likwidacji zwolnień z VAT – art. 60 – 67 ustawy o finansach publicznych w praktyce.
 32. Obieg dokumentów źródłowych – kto ma dokonywać opisu na dokumentach sprzedaży i zakupu w zakresie kodów GTU i nowych oznaczeń literowych oraz kto komu wysyła elektroniczną ewidencję VAT w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT?
 33. Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli kiedy mogą nałożyć 500zł kary za każdy błąd w przesłanej elektronicznej ewidencji VAT
 34. Przegląd rozwiązań w zakresie VAT i konieczność dostosowanie zarządzeń i polityk rachunkowości do nowych realiów – wzory prawidłowego księgowania oraz przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej podatku VAT w jednostkach budżetowych.
 35. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Tomasz Wojtania doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady ewidencji VAT od 1 października 2020 roku - likwidacja zwolnień z VAT, mechanizm podzielonej płatności i "biała lista" w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych. Czy każda faktura zakupowa objęta "split payment" będzie wykazywana w nowej elektronicznej ewidencji VAT?

Rozpoczęcie: 24.09.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń