logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Suwałki

Likwidacja zwolnień VAT - zasady ustalania, dokumentowania, księgowania dochodów budżetowych w reżimie publiczno-prawnym określonym w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r.

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Na szkoleniu omówione zostanie sposób ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlegających i niepodlegających pod VAT, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz ich prezentacja w sprawozdawczości finansowej i budżetowej

Nowa interpretacja ogólna nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych m.in. w zakresie edukacji publicznej i pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, zmienia o 180 stopni dotychczasowe stanowiska KAS wyrażone w interpretacjach indywidualnych w kwestii opodatkowania VAT jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż jednostki samorządu terytorialnego zobligowane zostały do zmiany zasad swoich rozliczeń VAT, zamiany zasad dokumentowania i poboru większości należności budżetowych w reżimie publiczno-prawnym określonym obowiązującymi od 1 stycznia 2010 roku przepisami ustawy o finansach publicznych

W zakresie podlegania pod VAT począwszy od 1 października 2020 roku jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe objęte centralizacją w VAT i uznane za samodzielnego podatnika VAT, w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musiały składać dwóch cząstkowych dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Inaczej jednak te dane będą przesyłane przez jednostki budżetowe objęte centralizacją rozliczeń w VAT a inaczej przez jednostki uznane za samodzielnych podatników VAT. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce i nowy kłopot dla księgowych gmin, powiatów, województw.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, samorządowych centrów usług wspólnych (SCUW), szkół, przedszkoli, placówek, żłobków, OPS, PCPR, ROPS, DPS i innych jednostek pomocy społecznej, dla pracowników rozpoczynających karierę lub pragnących usystematyzować i uporządkować swą wiedzę z zakresu rachunkowości i podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, a także producentów oprogramowania.

Program nauczania:

 1. Podatek VAT w jednostkach budżetowych – uznawanie państwowych jednostek budżetowych i nie uznawanie samorządowych jednostek budżetowych (w tym jednostek z rachunkiem dochodów własnych oświaty) objętych centralizacją w VAT za podatnika VAT.
 2. Rewolucja w samorządowym VAT – interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jej analiza budżetowa, oraz jej wpływ na księgowość i zasady poboru dochodów budżetowych po likwidacji VAT w jednostkach budżetowych oświaty i pomocy społecznej.
 3. Pojęcie reżimu publiczno-prawnego i jego wpływ na cenę zadania publicznego – opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, za żywienie w szkole i w przedszkolu, opłaty za duplikaty świadectw, usługi opiekuńcze itp. itd..
 4. Ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
 5. Zadania publiczne i zasady systemowe ustalania należności stanowiących dochody budżetowe – należności cywilnoprawne a należności publicznoprawne niepodatkowe w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
 6. Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych – zasady ich ustalania, poboru, dokumentowania i rozliczania w świetle art. 60-67 ustawy o finansach publicznych, KPA i przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa.
 7. Wpływ interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku na inne dochody jednostek samorządu terytorialnego – opłaty pobierane przez żłobki oraz problem opłaty „przekształceniowej” w świetle zasad wynikających z nowej interpretacji.
 8. Księgowość opłat podlegających i niepodlegających pod VAT – nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2020.
 9. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu, księgi urzędu i księgi jednostki (szkoły, OPS-u), w tym w ramach rachunku dochodów własnych oświaty – zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału”, konto Vat do centralizacji rozliczeń, konto VAT do mechanizmu podzielonej płatności oraz ujęcie podatku VAT w rachunkowości i w finansach publicznych gmin, powiatów, województw.
 10. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej niepodlegających pod VAT w reżimie publiczno-prawnym ustawy o finansach publicznych – NIP i dane jednostki, przypisy, odpisy, odsetki, umorzenia, niedochodzenie należności z Tarczy, niedochodzenie drobnych kwot, odpisy aktualizujące należności.
 11. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej podlegających pod VAT w ramach centralizacji rozliczeń w VAT – NIP gminy/miasta/powiatu i jej dane, konto VAT do centralizacji rozliczeń a konto VAT do mechanizmu podzielonej płatności, zwroty i rozliczenia wewnętrzne VAT.
 12. Ewidencja księgowa dochodów własnych rachunku dochodów własnych oświaty niepodlegających pod VAT – NIP i dane jednostki, przypisy, odpisy, odsetki, umorzenia, niedochodzenie należności z Tarczy, niedochodzenie drobnych kwot, odpisy aktualizujące należności.
 13. Ewidencja księgowa dochodów własnych rachunku dochodów własnych oświaty podlegających pod VAT – NIP gminy/miasta/powiatu i jej dane, konto VAT do centralizacji rozliczeń a konto VAT do mechanizmu podzielonej płatności, zwroty i rozliczenia wewnętrzne VAT na rachunku dochodów własnych oświaty.
 14. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w jednostce budżetowej (z lub bez rachunku dochodów własnych oświaty) podlegających pod VAT i niepodlegających pod VAT objętych reżimem publiczno-prawnym ustawy o finansach publicznych.
 15. Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce budżetowej podlegających i niepodlegających pod VAT.
 16. Problem szczególny: VAT i udział w dochodach budżetu w ramach zadania zleconego – jak liczyć od netto czy brutto?
 17. Kontrola NIK centralizacji rozliczeń w VAT i jej pierwsze wnioski niestety negatywne dla gmin, powiatów, województw – zarzuty NIK dotyczące niegospodarności dla jednostek nieodliczających małych kwot VAT oraz problem dotyczący odliczania VAT pre-wskaźnikiem i wskaźnikiem po opublikowaniu interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku.
 18. Tarcza antykryzysowa i elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – termin 1 październik 2020 oraz szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 19. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Tomasz Wojtania doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Likwidacja zwolnień VAT - zasady ustalania, dokumentowania, księgowania dochodów budżetowych w reżimie publiczno-prawnym określonym w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r.

Rozpoczęcie: 31.08.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Suwałki

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń