logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych – najważniejsze zagadnienia, sposób wypełniania sprawozdania, terminy przesyłania sprawozdań, zasady prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej

Cele i korzyści szkolenia

W ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca 2020 r. udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Na szkoleniu dowiesz się:

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są podmioty obowiązane do składania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta sprawozdań z zakresu odpadów komunalnych (odbierający, prowadzący PSZOK, zbierający frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła stanowiących odpady komunalne)

Program szkolenia:

 1. Posiadanie wpisu w BDO i jego aktualizacja – najważniejsze zagadnienia.
 2. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej.
 3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:
  • Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, osoby uprawnione do składania pełnomocnictwa.
  • Jakie dane RIPOK-i i inni posiadacze odpadów powinni przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne.
  • Sporządzenie sprawozdania zerowego.
  • Terminy składania sprawozdań za pośrednictwem BDO.
  • Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
  • Wezwanie do złożenia korekty i sposób jej sporządzenia (termin, sposób komunikacji z urzędem i składania korekt).
 4. Sporządzanie rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady za pośrednictwem konta w BDO – na przykładzie
  • Zakres danych podawanych w sprawozdaniu, odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji.
  • Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do recyklingu.
  • Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją).
  • W jaki sposób wykazać przekazanie odpadów osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami?
  • Pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych (191212 – podział na 2 frakcje)
  • W jaki sposób dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarte były lub rozwiązane umowy na odbieranie odpadów komunalnych?
 5. Obliczanie wymaganych poziomów za 2019 r.
  • Obliczanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (przykład obliczania). Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia.
  • Obliczanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
  • Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, obliczanie Uo,
 6. Sporządzanie sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne (art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – na przykładzie
  • Omówienie zakresu sprawozdań sporządzanych przez podmiot prowadzący PSZOK oraz inne podmioty, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Podmioty obowiązane do składania sprawozdań.
  • Uzupełnienie sprawozdania rocznego przez podmiot prowadzący PSZOK.
  • Sprawozdanie dla prowadzących zbieranie odpadów komunalnych z wyłączeniem prowadzących PSZOK (np. punkty skupu złomu i surowców wtórnych) uzupełnienie sprawozdania w praktyce.
 7. Zbiorcze zestawienie o odpadach za 2019 rok składane na podstawie art. 75 ustawy o odpadach (zakres sprawozdania, ogólne informacje).

Osoba prowadząca szkolenie:

Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych – najważniejsze zagadnienia, sposób wypełniania sprawozdania, terminy przesyłania sprawozdań, zasady prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.08.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.08.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń