logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 3- dniowe warsztaty

To szkolenie już się odbyło.

Uczestnicy:

szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych w szczególności wykonawców przedstawicieli firm startujących w przetargach.

Cele szkolenia:

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Termin ten wydaje się być odległy, ale nowa ustawa wprowadza sporo nowych rozwiązań i modyfikuje istniejące, zatem potrzeba czasu na ich przyswojenie i wdrożenie.

Nowa ustawa jest bardzo obszerna (składa się z 623 artykułów). Nowy akt zmienia znacząco porządek przepisów, przez co może okazać się nieco problematyczny. Podczas warsztatów zostaną omówione warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowego PZP.

Program nauczania:

 1. Ewolucja zamówień publicznych – jakie cele wyznacza nowa ustawa P.z.p. oraz w jakim stopniu kontynuują one dotychczasową wizję zamówień publicznych
 2. Od analizy potrzeb do raportu realizacji zamówienia – nowe obowiązki analityczne, sprawozdawcze i informacyjne, w tym omówienie obowiązku przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach
 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – identyfikacja i omówienie kluczowych zmian. Omówienie zagadnień dotyczących:
  1. szacowania wartości zamówienia,
  2. doboru kryteriów kwalifikacji,
  3. doboru fakultatywnych przesłanek wykluczenia,
  4. wymogów dotyczących SWZ oraz innych dokumentów sporządzanych przez zamawiającego oraz oświadczeń lub dokumentów, których można wymagać od wykonawców,
  5. wizji lokalnej.
 4. Zamówienia podprogowe a zamówienia bagatelne – co zmieni wyróżnienie zamówień o wartości od 50 tys. do 130 tys. złotych
 5. Procedowanie przy udzielaniu zamówień bagatelnych
 6. Konflikt interesów – prounijne modyfikacje regulacji P.z.p.
 7. Nowe spojrzenie na wadium, jego zwrot i zatrzymanie
 8. Związane wykonawcy ofertą – nowe rozwiązania prawne i ich wpływ na przebieg postępowania
 9. Elektronizacja zamówień publicznych – wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń i ich wpływ na elektronizację zamówień o wartości krajowej
 10. Zmiany w katalogu trybów udzielania zamówień – powitanie trybu podstawowego i pożegnanie licytacji elektronicznej oraz zapytania o cenę
 11. Procedowanie przy udzielaniu zamówień o wartości krajowej. Symulacja przeprowadzenia postępowania w trzech wariantach trybu podstawowego – od zamieszczenia ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej:
  1. badanie i ocena ofert,
  2. weryfikacja podmiotowa wykonawców,
  3. unieważnienie postępowania
 12. Procedowanie przy udzielaniu zamówień o wartości unijnej. Symulacja przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (w wariancie klasycznym oraz w procedurze odwróconej) – od publikacji ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej:
  1. badanie i ocena ofert,
  2. weryfikacja podmiotowa wykonawców,
  3. unieważnienie postępowania
 13. Procedowanie przy udzielaniu zamówień w trybie przetargu ograniczonego oraz w trybach szczególnych:
  1. zamówienia z wolnej ręki,
  2. negocjacji bez ogłoszenia,
 14. Procedowanie przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne – czy zmiany w P.z.p. niwelują wszystkie problemy?
 15. Jawność i transparentność postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – nowe spojrzenie udostępnianie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zamówień publicznych
 16. Konkurs – kiedy obligatoryjny a kiedy fakultatywny? Jak przeprowadzić konkurs w wariancie nieograniczonym / ograniczonym
 17. Umowy w sprawie zamówień publicznych – szanse i ryzyka wynikające ze zmian, w szczególności:
  1. obowiązkowe klauzule waloryzacyjne,
  2. postanowienia zakazane – klauzule abuzywne,
  3. prawo opcji – jak skuteczne zapewnić elastyczność umowy?,
  4. płatności cząstkowe a zaliczki – obligatoryjne instrumenty wsparcia finansowego wykonawców realizujących zamówienie,
  5. ustawowe przesłanki rozwiązania umowy.
 18. Podwykonawstwo umów o zamówienia publiczne – rola zamawiającego
 19. Modyfikacja umów w sprawie zamówień publicznych

Osoba prowadząca kurs: Konrad Różowicz

prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Twórca bloga dotyczącego zamówień publicznych , autor artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 3- dniowe warsztaty

Rozpoczęcie: 09.09.2020 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 18

Cena: 1250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

szkolenie trzydniowe

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń