logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie najczęstszych błędów i nieprawidłowości stwierdzanych przez sądy administracyjne i Samorządowe Kolegia Odwoławcze, a także przez RIO i wojewodów, w obszarze ustalania i egzekucji opłat adiacenckich. Za podstawę omawiania zagadnień szkoleniowych będzie służyć aktualne orzecznictwo sądów oraz wystąpienia właściwych organów nadzoru i kontroli. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, co pozwoli na przedstawienie istotnych zagadnień w ujęciu praktycznym, na podstawie stanów faktycznych objętych omawianymi wyrokami.

Szkolenie jest skierowane:

przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich.

Program nauczania:

 1. Uchwały wprowadzające stawki procentowe opłat adiacenckich:
  • Jakich zapisów i postanowień nie powinna zawierać uchwała w sprawie opłat adiacenckich. Granice kompetencji rady w zakresie kształtowania prawa miejscowego dotyczącego opłat.
  • Czy rada gminy może różnicować stawki opłaty adiacenckiej dla określonych typów nieruchomości lub rodzajów inwestycji?
  • Czy stawka procentowa opłaty adiacenckiej może być uznana za zbyt niską?
  • Czy uchylenie uchwały ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej może być uznane za nieważne przez sąd administracyjny?
  • Czy zbycie nieruchomości przez właściciela oraz zysk z takiego zbycia (lub jego brak) może stanowić przesłankę ustalenia opłaty adiacenckiej?
 2. Prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich
  • Termin na wszczęcie postępowania oraz termin wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką. Czy uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia grozi przekroczeniem przez organ ustawowego terminu?
  • W jaki sposób na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej wskazać datę, od której było możliwe korzystanie z urządzenia lub z drogi?
  • Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłat adiacenckich? Czy organ może nie wszczynać postępowania jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania?
  • Wyłączenia z możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej: nieruchomość rolna i leśna oraz mieszany sposób przeznaczenia/wykorzystywania nieruchomości (częściowo rolny lub leśny) i jego wpływ na wszczęcie postępowania.
  • Jakie inwestycje nie pozwalają na ustalenie opłat adiacenckich (np. remont i rozbudowa drogi)?
  • Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania i jego znaczenie dla zachowania ustawowych terminów i ważności decyzji ustalającej opłatę. Jakie ryzyko dla organu niesie domniemanie doręczenia zastępczego? Jak należy zawiadamiać o postępowaniu małżonków? Czy organ ma możliwość weryfikacji prawidłowości doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i czy powinien to robić?
  • Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia stronie udziału w postępowaniu. Jakie działania i zaniechania organu mogą doprowadzić do uchylenia decyzji ustalającej opłatę adiacencką?
  • Małżonkowie, współwłaściciele i osoby prawne jako strony postępowania. Odrębności i szczególne regulacje.
  • Zbycie nieruchomości przed ustaleniem opłaty adiacenckiej – zasady ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za uiszczenie opłaty.
  • Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej – czy organ może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców, czy postępowanie należy umorzyć? W jakich przypadkach opłata adiacencka może obciążać spadkobierców właściciela nieruchomości?
  • W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin płatności opłaty adiacenckiej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty? Jaka jest podstawa prawna naliczenia, naliczanie odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty ustalonej opłaty adiacenckiej?
  • Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty adiacenckiej a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę – jakie powinny być działania organu w obu przypadkach?.
  • Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu?
  • Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
  • Wyłączenie z naliczenia opłat nieruchomości rolnych i leśnych – omówienie praktycznego stosowania przepisów oraz aktualnego orzecznictwa

Osoba prowadząca szkolenie:

Marcin Polit – doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.08.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń