logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wymiar i pobór niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym – od decyzji do tytułu wykonawczego

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów administracji rządowej którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz wierzyciela w zakresie dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie tych należności.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, działu III Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa odnoszącego się do wymiaru, poboru i dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Program nauczania:

 1. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.
 3. Pojęcie należności publicznoprawnej w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego.
 4. Domniemanie konieczności wydania decyzji administracyjnej w stosunku do niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym.
 5. Pełne stosowanie przepisów KPA do ustalania / określania należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
  1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
  2. Strona postępowania.
  3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
  4. Postępowanie dowodowe.
  5. Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
  6. Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
  7. Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji.
  8. Metryka sprawy administracyjnej.
 6. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”.
 7. Wszystko o upomnieniu i o tzw. działaniach „miękkich” wierzyciela.
 8. Upoważnienia.
  1. Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
  2. Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
  4. Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.
 9. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
  1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  2. Tytułu wykonawczy,
  3. Rodzaje tytułu wykonawczego;
  4. Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
 10. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
 11. Niepodatkowe należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Osoba prowadząca:

mgr Arkadiusz Jerzy SPUTOWSKI – freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wymiar i pobór niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym – od decyzji do tytułu wykonawczego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.09.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.09.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń