logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym II półrocze 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w okresie pandemii COVID-19

Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast, którym powierzono obowiązki w zakresie orzecznictwa związanego ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego oraz osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Przedstawienie problematyki zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w świetle obowiązujących przepisów, w kontekście składanych wniosków w II półroczu 2020 roku.

Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej realizowana jest w oparciu o regulacje kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy tego aktu prawnego uległy istotnym modyfikacjom w związku z pandemią COVID-19. Szczególne znaczenie mają zmiany w KPA związane z terminami załatwiania spraw wprowadzone w ramach tzw. tarczy anty COVID-19 v.3.0. Będą one rzutowały na zwrot podatku akcyzowego realizowanego w miesiącu sierpniu 2020 r. Celem szkolenia jest również kompleksowe omówienie konstrukcji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz bieżących problemów związanych z jego realizacją, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa NSA i WSA oraz stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa

Program nauczania:

 1. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.
 2. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy.
 3. Olej napędowy, czyli jaki olej.
 4. DJP, czyli duże jednostki przeliczeniowe.
 5. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego; braki formalne, walidacja stwierdzonych nieprawidłowości; zakres stosowania przepisów KPA.
 6. Postępowanie dowodowe.
 7. Limit zwrotu w 2020 roku oraz limit w II półroczu 2020 roku.
  1. postępowanie w zakresie zwrotu w II półroczu 2020 r. , w tym:
  2. załączniki do wniosku „sierpniowego”;
  3. analiza faktur i innych dokumentów dot. zwrotu w II półroczu 2020 r.
  4. analiza faktur, w tym analiza faktu dot. innych osób, adnotacje urzędowe na fakturach;
  5. terminy administracyjne w II półroczu: przyjmowania wniosków z załącznikami, postępowanie dowodowe, zasada ostatniego słowa przed wydaniem decyzji, czas wydawania decyzji oraz wypłacania orzeczonej kwoty zwrotu;
  6. elementy składowe decyzji „wrześniowej”
  7. odpowiednie stosowanie przepisów KPA
 8. Zbycie i inne zmiany w stanie posiadania gruntów.
 9. Metryka sprawy administracyjnej w zakresie zwrotu akcyzy rolnej oraz metryka sprawy administracyjnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.
 10. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa. Postępowanie w sprawie zwrotu kwoty nadpłaconej oraz kwoty pobranej nienależnie, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie.
 11. Wątpliwości w stosowaniu obowiązujących przepisów.
 12. Zasady stosowania przepisów KPA w czasie pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
  1. obowiązek stosowania zasad ogólnych KPA a okres pandemii COVID-19;
  2. doręczanie przesyłek poleconych bez ZPO;
  3. możliwość wykonania czynności procesowych on-line ze stroną / wnioskodawcą w czasie rzeczywistym;
  4. możliwości prawne zapoznania się strony / wnioskodawcy z materiałem dowodowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  5. zasada elektronicznego doręczania przesyłek przez pocztowego operatora wyznaczonego;
  6. wyłączenie na czas pandemii COVID-19 zasady zwrotu do nadawcy przesyłek niepodjętych przez adresata;
  7. tarcza anty COVID-19 v.4.0. czyli czasowe zawieszenie biegu terminu na domniemanie doręczenia przesyłki poleconej

Osoba prowadząca: mgr Arkadiusz Jerzy SPUTOWSKI – freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym II półrocze 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w okresie pandemii COVID-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.08.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.08.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń