logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

System Informacji Oświatowej w 2020 roku. Aktualizacja danych związana z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 oraz praktyczne aspekty wprowadzania, weryfikacji i kontroli danych- warsztaty online

To szkolenie już się odbyło.

Szkolenia adresowane jest do:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy oświatowej administracji (sekretarze, referencji), przedszkoli, szkół, ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych, urzędów gmin, starostw oraz pracownicy, którzy wprowadzają i dokonują kontroli oraz weryfikacji danych i są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO.

Cele ogólne:

Część praktyczna szkolenia jest prowadzona stanowiskowo ( każdy uczestnik pracuje na komputerze) w aplikacji nowego SIO podczas gdy wykładowca prowadzi szkolenie online przedstawiając uczestnikom poszczególne działania w systemie.

Warunek – uczestnicy szkolenia powinni posiadać dostęp do swoich danych w nowym SIO.

Prowadzący szkolenie, oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.

Korzyści szkolenia

Nabycie wiedzy w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, który jest jedynym źródłem danych pozyskiwanych w celach statystycznych, ale co najważniejsze, do naliczania subwencji. Szkoła/przedszkole jest zobowiązana do aktualizacji danych, co do zasady w terminie do 7 dni od zaistnienia zmiany. Podczas szkolenia omówione zostaną również działania związane z zamknięciem roku szkolnego 2019/2020, w tym zakończenie przypisania uczniów, zakończenie nauki itp.

Program nauczania:

Część teoretyczna

 1. Uwarunkowania formalno-prawne
 2. Obsługa aplikacji
 3. Wymagania techniczne
 4. Procedury dostępu do bazy SIO w kontekście zadań dyrektorów szkół (placówek), pracowników placówek, oraz zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego)
 5. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.

Część praktyczna

W części praktycznej szkolenia wykładowca przedstawia online poszczególne działania, natomiast każdy uczestnik loguje się do systemu, korzystając z własnego loginu i hasła i pracuje na danych własnej jednostki w aplikacji nowego SIO.

Warunek – uczestnicy szkolenia powinni posiadać dostęp do swoich danych w SIO. Jeśli nie posiadają uprawnień, pracują równolegle z trenerem szkolenia.

 1. Strefa dla zalogowanych – logowanie i zawartość merytoryczna
 2. Zasady nadawania uprawnień dostępu do systemu
 3. Opis modułów aplikacji SIO
 4. Wprowadzanie i zmiana danych w module WNIOSKI, UŻYTKOWNICY
 5. Wprowadzanie i zmiana danych w module ODDZIAŁY
 6. Wprowadzanie i zmiana danych w module UCZNIOWIE
  1. zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli
  2. procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego numeru PESEL
  3. adres Zamieszkania ucznia
 7. Wprowadzanie i zmiana danych w module NAUCZYCIELE
  1. zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli
  2. rejestracja umowy nauczyciela,
  3. tygodniowy wymiar zajęć,
  4. przypisywanie obowiązków,
  5. kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek stażowy w dwóch szkołach
  6. nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa
  7. stopień awansu zawodowego
  8. Pozostałe dane
 8. Wprowadzanie i zmiana danych w module DANE ZBIORCZE
 9. Praktyczne aspekty obsługi aplikacji SiO:
  1. zasady modyfikowania i edytowania wprowadzonych danych
  2. weryfikacja oraz korygowanie nieprawidłowych informacji
  3. odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów
  4. najczęściej pojawiające się problemy występujące w pracy z systemem
  5. wsparcie techniczne i merytoryczne
 10. Zadania związane z zamknięciem roku szkolnego 2019/2020
 11. Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)
 12. Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę.
 13. Zadania i obowiązki w roku 2020
 14. Obowiązki dyrektora w zakresie uzgadniania i aktualizacji danych
 15. Informacje niezbędne do wyliczenia subwencji
 16. Odpowiedzialność za poprawność danych przekazywanych do SIO.
 17. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

System Informacji Oświatowej w 2020 roku. Aktualizacja danych związana z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 oraz praktyczne aspekty wprowadzania, weryfikacji i kontroli danych- warsztaty online (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.08.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń