logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowa ewidencja VAT i deklaracje podatkowe w 2020 roku. Nowe zasady prowadzenia rozliczeń oraz raportowania w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie podatku - praktyczne warsztaty

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z obowiązkiem stosowania nowej ewidencji i deklaracji w ramach nowego JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną.

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy:

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Tym samym jednostka łączy deklarację oraz ewidencję w jedną całość. To oznacza, że mogą być błędy w deklaracji i ich brak w ewidencji albo błędy w ewidencji i ich brak w deklaracji.

Dla każdej jednostki ta zmiana oznacza obowiązek wdrożenia nowych zasad ewidencji zdarzeń objętych podatkiem VAT i łączenia z deklaracją z późniejszym obowiązkiem raportowania w formie JPK VAT ( elektroniczne raportowanie).

Adresaci szkolenia:

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za wdrożenie nowych zmian związanych z JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną.

Program nauczania:

 1. Dane identyfikacyjne dotyczące m.in. informacji o tym do jakiego urzędu skarbowego, przez kogo (dane identyfikacyjne podatnika) za jaki okres, kiedy, na jakim kodzie formularza jest składana deklaracja, czy odpowiednio jest to pierwsza wersja, czy korekta deklaracji, jak i dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.
 2. Dane identyfikacyjne podatnika obejmujące NIP.
 3. Zagregowane dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży, w tym korekt tego podatku.
 4. Zagregowane dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, w tym korekt tego podatku.
 5. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu (w szczególności obejmują kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia lub zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, oraz kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy).
 6. Dane wykazywane w ewidencji obejmują wskazanie miesiąca, kwartału i roku, którego dotyczy składana ewidencja, celu złożenia ewidencji, czy jest to pierwotna ewidencja czy jej korekta, ewidencję sprzedaży i zakupu
 7. Szczegółowe dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży wraz z danymi dotyczącymi korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, oraz dodatkowo dane dotyczące podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego niedokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wykazywane w wartościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.
 8. Dane identyfikacyjne kontrahenta (nabywcy), tj. numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, jak i dane identyfikujące dowód sprzedaży, tj. numer faktury/faktury korygującej data wystawienia faktury/faktury korygującej, data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłat.
 9. Oznaczenia dokumentów sprzedaży – m.in. „Typu Dokumentu”, tj.; „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający wartość sprzedaży zaewidencjonowanej na kasach rejestrujących, „WEW” – dokument wewnętrzny, „MPP” – oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności.
 10. Dane jakie zawiera ewidencja zakupu pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych albo nabycia towarów i usług pozostałych oraz korekt podatku naliczonego.
 11. Szczegółowe dane wynikające z faktur będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z tytuły nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi oraz dane wynikające z faktur dokumentujących dostawę towarów, świadczenie usług lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dla których podatnikiem jest odpowiednio nabywca lub usługobiorca, a kwota podatku należnego z tego tytułu stanowi u podatnika kwotę podatku naliczonego wykazanego w ewidencji.
 12. Dane identyfikacyjne dostawcy/kontrahenta, tj. odpowiednio numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, NIP lub PESEL, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, numer faktury, data wystawienia faktury, data wpływu faktury, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, data zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, imię i nazwisko lub nazwę nadawcy/eksportera, adres nadawcy/eksportera.
 13. Oznaczenia dokumentów zakupu – m.in. „Typu Dokumentu”, tj. „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń, o której mowa w art. 21 ustawy, „VAT RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy, „TX” – faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu, „DF” – duplikat faktury, „WEW” – dokument wewnętrzny, „FU” – faktura uproszczona, „MPP” – oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności
 14. Prowadzenie rozliczeń związanych z nową ewidencją;
 15. Kasa fiskalna i ewidencja;
 16. Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Szkolenia otwarte i zamknięte dla jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1998 roku. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowa ewidencja VAT i deklaracje podatkowe w 2020 roku. Nowe zasady prowadzenia rozliczeń oraz raportowania w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie podatku - praktyczne warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń