logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wymierzanie opłaty stałej, zmiennej oraz retencyjnej przez Wody Polskie oraz Gminy z perspektywy Gmin

Cel szkolenia:

Gmina to nie tylko organ wymierzający tzw. opłatę retencyjną, ale też często podmiot korzystający z rozlicznych usług wodnych, za które należy uiścić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie opłatę. Ten z kolei podmiot i jego rozliczne organy, wbrew założeniom ustawodawcy, w swoich rozstrzygnięciach niejednokrotnie mają kłopoty ze stosowaniem norm prawa wodnego, w tym z wymierzaniem opłat. Nieświadomy korzystający może nie zdawać sobie sprawy z tych błędów, tudzież nie wiedzieć jak je skutecznie kwestionować. Stąd też szkolenie ma za zadanie kompleksowo przedstawić problematykę opłat za usługi wodne wymierzanych Gminom przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym skupia się na zagadnieniach: prawidłowego ustalania wysokości opłat, możliwego materiału dowodowego będącego podstawą ich ustalenia, procedur i możliwości kwestionowania opłat. Szkolenie traktuje także o opłacie retencyjnej, wskazując na praktyczne przykłady rozwiązania trudności, przed jakimi staje organ prowadzący postępowania w sprawie określenia tej opłaty. Z uwagi na podobieństwo zagadnień dotyczących wymierzenia wszystkich opłat, szkolenie to ma wymiar kompleksowy, wskazując na liczne podobieństwa i odrębności w opłatach.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów gmin, którzy w swojej pracy stykają się z rozstrzygnięciami i informacjami o opłatach, pochodzącymi od organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kierownicy wydziałów, w których pracują w/w pracownicy.

Pracownicy urzędów miast i gmin do których nowych obowiązków należy określanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, a którzy w swej pracy napotykają szereg praktycznych problemów, związanych ze stosowaniem nowo wprowadzonej regulacji. Kierownicy wydziałów, w których pracują w/w pracownicy. Sekretarze gmin i zastępcy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Program szkolenia:

 1. Struktura organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organy właściwe w sprawach opłat, struktura instancyjna.
 2. Akty prawne, które mają zastosowanie do obliczania oraz wymierzania opłaty, a także zakres ich zastosowania.
 3. Rodzaje usług wodnych świadczone Gminom, za które pobiera się opłaty.
 4. Procedura wymierzania opłaty stałej.
 5. Procedura wymierzania opłaty zmiennej i retencyjnej oraz jej odmienności w stosunku do opłaty stałej.
 6. Odpowiednie stosowanie Ordynacji podatkowej oraz egzekucja opłat.
 7. Czynności wyjaśniające i dowody w postępowaniu dot. ustalania opłat, w tym oświadczenie korzystającego z usługi wodnej.
 8. Wartości z pozwoleń wodnoprawnych a zbyt wysokie opłaty stałe.
 9. Stawki dotyczące opłat zmiennych oraz końcowa wysokość tych opłat.
 10. Skład ścieków, jako kluczowa z determinantów opłat za ich wprowadzanie.
 11. Pojęcie „ujęcia w systemy kanalizacji”.
 12. Problem braku w prawie wodnym definicji podstawowych pojęć dotyczących opłaty retencyjnej, kwestia cmentarzy.
 13. Elementy informacji i decyzji w przedmiocie opłat.
 14. Zwolnienia z opłat.
 15. Korzystanie z usługi wodnej bez pozwolenia wodnoprawnego oraz z przekroczeniem jego warunków – konsekwencje finansowe i prawnokarne.
 16. Pytania uczestników.
 17. Dyskusja.

Osoba prowadząca szkolenie:

Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Od 2016 r. radca prawny w urzędzie gminy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wymierzanie opłaty stałej, zmiennej oraz retencyjnej przez Wody Polskie oraz Gminy z perspektywy Gmin (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.07.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.07.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń